Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19

Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19. Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu je 31. marca 2021. V roku 2021 vyčlenila Nadácia ESET na grantovú výzvu 30 000 EUR.

 

Cieľ programu

Grantová výzva zameraná na tvorbu efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácii, vedecko-výskumných prieskumov a analýz pre využitie v boji proti pandémii COVID-19 a pri znižovaní jej negatívnych následkov, ako aj prezentáciu vedecko-výskumných výstupov s týmto zameraním.

Projekty by mali byť zamerané najmä na nasledovné okruhy:

 • Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid-19:
  • výskum metód prevencie ochorenia COVID 19
  • výskum postojov a správania – pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie
 • Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia pandémie COVID-19:
  • dátové analýzy populácie pri šírení nákazy COVID-19 z hľadiska jej zdravotného stavu, stupňa rizikovosti pri cezhraničnej migrácii, migrácie medzi okresmi a pod.
  • analýzy dezinformácií k pandémii COVID
 • Odborné diskusie na tému dopad pandémie

Časový harmonogram programu

 • Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marca 2021
 • Zverejnenie výsledkov: 15. apríl 2021
 • Realizácia projektov: od 15. apríl 2021 – 30. novembra 2021
 • Záverečné vyúčtovanie projektov: do 15. decembra 2021

Výška grantu

 

Na grantovú výzvu: Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19 je vyčlenených 30 000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 10 000 EUR.
Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.

Príjemcovia grantu

Príjemcom grantu môžu byť žiadatelia zo všetkých sektorov:

 • výskumné pracoviská vysokých škôl
 • podnikateľské subjekty (musí ísť o nekomerčný projekt)
 • neziskové organizácie / občianske združenia
 • verejné výskumné organizácie

Základné podmienky získania grantu

 • Projekt sa venuje výskumu a tvorbe efektívnych, či inovatívnych nástrojov a aplikácií pre účinné zvládanie súčasnej akútnej, resp. možných ďalších pandemických situácií, prináša kvalitné epidemiologické dáta a analýzy, ktoré môžu ovplyvniť individuálne a celospoločenské rozhodnutia a správanie, alebo prináša odborné diskusie k téme účinného zvládania pandémie, prípadne sa zameriava na analýzu, či vyvracanie dezinformácií spojených s pandémiou COVID-19.
 • Ide o neziskový projekt s verejnoprospešným dopadom na riešenie účinného zvládania pandémie COVID-19.
 • Projekt má jasne definované ciele, aktivity, očakávané výsledky a ich plánovaný dopad.
 • Projekt má pripravený plán realizácie aj pre obdobie obmedzení súvisiacich s pandémiou (lockdown a pod.).
 • Finančná podpora môže financovať personálne zastrešenie projektu (mzdy/odmeny), náklady na služby, iné náklady, ktoré majú jasnú väzbu na cieľ projektu.
 • Projekt nemá financovať obstarávanie dlhodobého hmotného majetku, prípadne nákup spotrebného materiálu nesúvisiaceho s cieľom projektu.
 • Projekty budú posudzované podľa kvality, rozsahu a dosahu svojich aktivít na cieľovú skupinu.
 • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 10 000 EUR.
 • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov.

Prijímanie projektov

Administrátorom grantovej výzvy Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19 je Nadácia ESET.
Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke nadácie ESET.

Hodnotenie projektov

Predložené projekty bude hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET. Nadácia ESET má právo prizvať na hodnotenie projektov ďalších odborníkov, ktorých mená zverejní pri vyhodnotení grantovej výzvy.
Hodnotiaca komisia bude projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním grantovej výzvy: Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky a spôsob ich hodnotenia.
 4. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 5. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 6. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

O výsledkoch zasadnutia hodnotiacej komisie bude každý žiadateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

Kontakt

Prípadné otázky k programu zasielajte na e-mailovú adresu nadacia@eset.sk alebo konzultovať môžete na telefónnom čísle (Miroslava Krutková, tel.: +421 917 732 997)

Viac informácií nájdete tu.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)