Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“) vyhlasuje „výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „výzva“) “

Kód výzvy 8270/2021/OSMRR
Dĺžka trvania výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy 15. 03. 2021
Termín na podanie žiadostí 15. 04. 2021

Účel poskytnutia dotácie

Podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja. Vyhlasovateľ výzvy, Gestorský útvar výzvy a Poskytovateľ dotácie

Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ministerstvo“), so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským útvarom je Sekcia regionálneho rozvoja (ďalej len „SRR“). Poskytovateľom dotácie je ministerstvo.

Oprávnené aktivity

Oprávnené sú aktivity, ktorých obsahom sú nehospodárske činnosti (t.j. činnosti, ktoré nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis).

Zoznam oprávnených aktivít:

a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov

Príklad: Identifikácia lokálnych zdrojov a ich udržateľné využívanie miestnymi komunitami, napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom
miestnou komunitou.

b) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít

Príklad: Aktivity podporujúce rozvoj marginalizovaných komunít, napr. vzdelávanie nezamestnaných mladých Rómov, zlepšenie hygienickej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít.

c) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu

Príklad: Aktivity zlepšujúce dostupnosť služieb pre seniorov, handicapovaných, mládež, napr. tvorba konceptov zdieľaného bývania, projekty inklúzie a spolupráce medzi
seniormi, handicapovanými, marginalizovanými a väčšinovou spoločnosťou.

d) rozvoj turistickej infraštruktúry

Príklad: Budovanie verejne dostupnej doplnkovej infraštruktúry – altánkov, lavičiek, oddychových miest, náučných tabúľ, značení, prístupu k turisticky atraktívnym miestam.

e) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel

Príklad: Ochrana, oprava a rekonštrukcia pamiatok, drobnej infraštruktúry potrebnej k verejným kultúrnym aktivitám.

f) realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu

Príklad: Protipovodňové zádrže, zveľaďovanie okolia miest a obcí, revitalizácia zelene, remízok, ochrana vtáctva.

g) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva

Príklad: Komunitné aktivity vedúce k súdržnosti obyvateľov, projekty spolupráce v komunitách a medzi komunitami.

h) ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Príklad: Aktivity zamerané na prevenciu, ochranu zdravia, zdravotnú osvetu, ako aj zmiernenie dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a pod.

Podmienky poskytnutia dotácie

 • Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola podaná v súlade s podmienkami tejto výzvy.
 • Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
 • Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť a len na jednu oprávnenú aktivitu, v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
 • Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3
  výzvy

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja:

 1. regionálna rozvojová agentúra,
 2. slovenská časť euroregiónu,
 3. európske zoskupenie územnej spolupráce,
 4. občianske združenie,
 5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Podmienky poskytnutia dotácie

 • Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola podaná v súlade s podmienkami tejto výzvy.
 • Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
 • Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť a len na jednu oprávnenú aktivitu, v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
 • Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3
  výzvy

Viac informácií nájdete tu.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)