Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a na Taiwane

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) a v súlade s Dohodou medzi Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom Taipei a Zastupiteľským úradom Taipei v Bratislave o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej dňa 1. apríla 2015 v Taipei a 23. apríla 2015 v Bratislave

v y h l a s u j e

verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan) podľa § 12 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zámery a ciele verejnej výzvy

V rámci verejnej výzvy SK-TW 2021 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

 • príprava spoločných medzinárodných projektov;
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 • zbieranie výskumných materiálov;
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Žiadateľ bude v predloženej žiadosti sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí. Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Vymedzenie základných pojmov

 • Projekt je súbor zámerov, cieľov a plánovaných časovo ohraničených činností v obsahovo vymedzenom odbore vedy a techniky. Súčasťou projektu sú aj údaje o
  personálnych, materiálnych, prístrojových a finančných podmienkach potrebných na jeho riešenie.
 • Riešením projektu je uskutočňovanie naplánovaných činností a opatrení a ich prostredníctvom napĺňanie zámerov a cieľov projektu.
 • Žiadateľ je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladá žiadosť o finančné prostriedky na riešenie projektu. Projekt, na riešenie ktorého žiadateľ požaduje finančné prostriedky, je súčasťou žiadosti.
 • Príjemca je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorej boli poukázanéfinančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie projektu.

Príjemca zodpovedá za hospodárenie s týmito finančnými prostriedkami.

 • Partnerská organizácia je vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá podáva projekt na partnerskej strane a ktorá bude riešiť projekt v spolupráci s príjemcom.
 • Slovenskou právnickou osobou sa rozumie právnická osoba založená podľa slovenského právneho poriadku so sídlom na území SR.
 • Slovenskou fyzickou osobou – podnikateľom sa rozumie podnikateľ oprávnený podnikať na území SR s miestom podnikania na území SR.
 • Poskytovateľ – APVV je inštitúcia, ktorá rozhoduje o poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre žiadateľov.
 • Zodpovedný riešiteľ je osoba zodpovedná za riešenie projektu a za efektívne použitie finančných prostriedkov poskytnutých na jeho riešenie.

Predkladanie žiadostí

Lehota na predkladanie žiadostí je od 01. apríla 2021 do 02. júna 2021.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa uzatvorí dňa 02. júna 2021 o 12.00 hodine. Agentúra nezaručuje úspešné odoslanie elektronických formulárov prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie projektov v prípade preťaženia systému alebo odosielania elektronickej verzie žiadosti v posledných hodinách pred uzatvorením systému. Žiadateľ v takomto prípade preberá plnú zodpovednosť za neúspešné odoslanie elektronickej verzie žiadosti. V listinnej podobe sa podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktorésú uvedené v prílohe 1 Úplného znenia výzvy. Žiadateľ je povinný doručiť na adresu agentúry (Agentúra na podporu  ýskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32)
požadované časti žiadosti v lehote najneskôr do 02. júna 2021. Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť. V prípade nesplnenia uvedenej lehoty, bude žiadosť vyradená.

Viac informácií nájdete tu.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)