Krok za krokom – Efektívny vstup na trh práce

 

 

Výška NFP zo zdrojov EÚ a ŠR:  216 284,60 EUR

Prijímateľ:  Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Zameranie projektu:  Dopytovo- orientovaný projekt

Doba realizácie:  01.05.2022 – 30.11.2023

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Popis projektu

Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení a ich negatívnych dopadov množstvo ekonomických subjektov muselo obmedziť svoju činnosť a prevádzku. Zníženie dopytu po ich tovaroch a službách spôsobilo rastúcu mieru nezamestnanosti a nezáujmu neaktívnych ľudí vrátiť sa do práce a získať opätovne pracovné návyky v Bánovskom regióne a v jeho širšom okolí.Na základe identifikovaného problému si združenie „Bánovská regionálna rozvojová agentúra“ v rámci realizácie projektu stanovila cieľ a to „priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne“, so zreteľom na prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku na celom území Slovenska prioritne však v regióne, ktorý dobre pozná a v ktorom pôsobí, t.j. v Trenčianskom kraji.
Ďalej sa očakáva, že podporením realizácie projektu zameraného na aktívnu prácu s neaktívnymi osobami ohrozenými chudobou, sociálnym vylúčením alebo násilím sa prispeje k ich lepšiemu aktívnemu začleneniu, napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života.

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je podpora obnovy po kríze spojená s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov, príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

 

Výsledok projektu

Výsledkom projektu bude zapojenie minimálne šesť neaktívnych osôb do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/, získavania kvalifikácie, zvýšenie  zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov, ponuka zamestnania alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave a 60 účastníkom bude poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov.

Odkaz na Európsku úniu, Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja: https://ec.europa.eu/ https://european-union.europa.eu/ www.esf.gov.sk, https://www.mpsvr.sk/

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)