Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí na „Kompenzáciu poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“.

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

Oprávnení žiadatelia:

  • základné školy,
  • špeciálne základné školy,
  • spojené školy,

ktoré majú organizačnú zložku základná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, ktoré zároveň majú ŠKD zaradený do siete škôl a školských zariadení bez rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby, ktoré zároveň spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na kompenzáciu poplatku za ŠKD v termíne od 01. 09. 2022 do 30. 06. 2023, čo je zároveň časová oprávnenosť aktivít.

Prihlasovanie je otvorené do 31.7.2022 (do 23:59 hod)

Žiadosť predkladá škola so súhlasom zriaďovateľa prostredníctvom elektronického formulára, zverejneného na https://minedu.egrant.sk/.

Pred odoslaním žiadosti odporúčame školám, aby si žiadosť uložili prostredníctvom možnosti „Stiahnuť ako PDF“ alebo „Vytlačiť formulár“. Po odoslaní žiadosti sa k nej môžete kedykoľvek vrátiť vo svojom profile.

Vzhľadom k tomu, že výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR

Použitý zdroj: https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/kompenzacia-poplatku-v-skolskom-klube-deti-za-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-a-v-hmotnej-nudzi-2.htm

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)