Podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít

Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Kód výzvy 13036/2022/OSMRR

Cieľ výzvy

Podpora aktivít na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít.

Termín na podanie žiadostí od 06. 07. 2022 do 08. 08. 2022

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov od dátumu vyhlásenia výzvy do 31.12.2022

Alokácia na výzvu 1 110 178 EUR

Maximálna výška požadovanej dotácie 50 000 EUR vo forme bežných výdavkov

Minimálna výška požadovanej dotácie 20 000 EUR vo forme bežných výdavkov

Spolufinancovanie minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu

Oprávnení žiadatelia

  • občianske združenie
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  • právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

Oprávnené územie realizácie projektu

– Banskobystrický kraj
– Prešovský kraj
– Košický kraj

Cieľ poskytnutia dotácie

Podpora regionálneho rozvoja sa poskytuje v súlade s cieľom podľa § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja. Cieľom výzvy je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely na úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

Poskytovateľ dotácie a gestorský útvar výzvy

Poskytovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava (od 01. 08. 2022 je zmena sídla poskytovateľa dotácie na: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava). Gestorským útvarom v rámci MIRRI SR je Sekcia regionálneho rozvoja.

Aktivity/Oprávnené aktivity

Oprávnenými aktivitami sú v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja § 3 ods. 2 písm. f) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce, podpora znevýhodnených komunít a písm. u) podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky vo forme bežných výdavkov.

Oprávnenými typmi aktivít sú napríklad:

a) realizácia terénnych a ambulantných služieb základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre jednotlivcov a rodiny;
b) krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia;
c) krízová intervencia, psychologické poradenstvo a terapia pre mládež trpiacu psychickými poruchami v dôsledku sociálnej izolácie;
d) poradenstvo pri ohrození a strate práce, pomoc pri hľadaní možností uplatnenia na trhu práce;
e) organizácia voľnočasových, vzdelávacích a športových aktivít.

Uvedené príklady typov aktivít je možné aplikovať aj na riešenie negatívnych dopadov konfliktu na Ukrajine.

Použitý zdroj: https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/podpora-rovnosti-prilezitosti-na-trhu-prace-a-podpora-znevyhodnenych-komunit.htm

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)