Krok za krokom – Efektívny vstup na trh práce

 

Popis projektu: Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení a ich negatívnych dopadov množstvo ekonomických subjektov muselo obmedziť svoju činnosť a prevádzku čo spôsobilo rastúcu mieru nezamestnanosti v Bánovskom regióne a v jeho širšom okolí. Nezamestnanosť prehlbuje negatívne javy, ktoré sú s ňou spojené, ako napr. finančné ťažkosti, exekúcie, či život na okraji spoločnosti, chudoba detí, zvyšuje sa napätie v rodinách a pod. Na základe identifikovaného problému si Bánovská RRA v rámci realizácie projektu stanovila za cieľ priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne so zreteľom na prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku v Bánovskom regióne a v jeho širšom okolí.

Ďalej sa očakáva, že podporením realizácie projektu zameraného na aktívnu prácu s neaktívnymi osobami ohrozenými chudobou, sociálnym vylúčením alebo
násilím sa prispeje k ich lepšiemu aktívnemu začleneniu, napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života.

Cieľom projektu je podpora obnovy po kríze spojená s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva. Predmetom projektu je priblížiť neaktívne osoby  k trhu práce prostredníctvom odborného poradenstva pre každého z účastníkov.

Výsledok projektu bude zapojenie minimálne šesť neaktívnych osôb do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/, získavania kvalifikácie, zvýšenie  zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov, ponuka zamestnania alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave a 60 účastníkom bude poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci
zmierňovania jej následkov.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)