Výzva č. B-1/2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity – Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B)

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond

Termín na podanie žiadosti: do 06. 02. 2023

Oprávnené obdobie: 1.1.2023 do 30.11.2026

Oprávnení žiadatelia:

 1. Obec do 2000 obyvateľov  – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach (do ktorých zasahujú územia minimálne piatich obcí)  
 2. Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň:
   • ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov,
   • ktorých členovia sú len obce, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach (do ktorých zasahujú územia minimálne piatich obcí)

Oprávnené aktivity:

 • budovanie verejných vodovodov
 • budovanie verejných kanalizácii
 • budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe
 • budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach

Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť spôsobom, ktorý je uvedený v tejto výzve v časti 1.2. Spôsob a forma podania žiadosti. V prípade, že oprávnený žiadateľ túto povinnosť poruší, bude vyzvaný na stiahnutie žiadosti tak, aby mu zostala podaná maximálne jedna žiadosť.

Maximálna výška dotácie pre obce je 3 000 000 eur.

Maximálna výška dotácie pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce je     6 000 000 eur.

V rámci vodozádržných opatrení je maximálna výška dotácie pre obce aj záujmové združenia 100 000 eur 

Minimálna výška spolufinancovania je 5 % z oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa

Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk

 

https://envirofond.sk/2023/01/05/environmentalny-fond-vyhlasuje-vyzvu-c-b-1-2023/

 

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)