Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Vyhlasovateľ: Fond na podporu športu

Vyhlásenie výzvy: 23.12.2022

 

Začiatok termínu na podávanie ŽOP: 17.03.2023
Koniec termínu na podávanie ŽOP: 17.04.2023

Cieľ výzvy

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie SR, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Oprávnení žiadatelia:

  • športová organizácia,
  • obec, vrátane mestských častí hlavného mesta Bratislava a mesta Košice,
  • vyšší územný celok.

Oprávnené aktivity:

  • výstavba –  zhotovenie nových stavebných diel športovej infraštruktúry stavebnou činnosťou alebo montážnou činnosťou;
  • rekonštrukcia – obnova existujúcej športovej infraštruktúry, vrátane realizácie nadstavieb, prístavieb existujúcich objektov športovej infraštruktúry alebo rozširovania plôch existujúcich objektov športovej infraštruktúry;
  • modernizácia – rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku;
  • technické zhodnotenie – výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie;
  • športová infraštruktúra – štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 

17 600 000 €

Maximálna výška príspevku pre jeden projekt: 1 100 000 €

Výška finančného príspevku z fondu: 70 % oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa

Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu: 100 000 €

 

https://www.fnps.sk/aktuality/fond-na-podporu-sportu-vyhlasuje-tretiu-vyzvu-na-sportovu-infrastrukturu-vo-vyske-176

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)