Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie

 

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 4. 2023

Uzavretie výzvy

Do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. Vykonávateľ zverejňuje priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie a v nadväznosti na uvedené aj oznam o plánovanom uzavretí výzvy vrátane dôvodu uzavretia na webovom sídle: www.mhsr.sk

Termíny posudzovania žiadostí

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti:

  1. kolo 30.06.2023
  2. kolo 30.09.2023
  3. kolo 31.12.2023
  4. kolo 31.03.2024

ďalšie kolá  v prípade potreby.

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 10 236 000,00 €

Cieľ výzvy

Podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Oprávnení žiadatelia

  1. obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie
  2. okresné mestá a nimi zriadené organizácie
  3. vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

Oprávnené projekty:

Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:

  1. budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW;
  2. budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW;
  3. budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.

V rámci posudzovania žiadostí budú preferované projekty, v rámci ktorých  podiel vybudovaných  nabíjacích bodov AC bude väčší ako 90 %. 

Financovanie projektu

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu pre oprávnených žiadateľov je maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov  (maximálne však v jednotkových cenách pre AC a DC nabíjací bod definovaný v časti Jednotkové ceny výzvy)

Oprávnené územie

Pre túto výzvu je oprávnené celé územie Slovenskej republiky.

 

Viac informácií nájdete na:

https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/428115556039569408

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)