Výzva pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Vyhlasovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 5. 2023

Dátum uzavretia výzvy: 31. 8. 2023

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu:

40 000 000,00 €

Indikatívna výška finančných prostriedkov sa člení na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja – v stĺpci MRR) a ostatné regióny (Bratislavský kraj – v stĺpci OR)

zdroj EPFRV + štátny rozpočet menej rozvinuté regióny ostatné regióny
EPFRV (75%) 29 100 000 (53%) 636 000
štátny rozpočet (25%) 9 700 000 (47%) 564 000
Spolu   38 800 000   1 200 000

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt

Aktivita Zameranie Min. a max. výška OV na jeden projekt (v EUR) Min. a max. výška OV na jeden projekt združenia obcí (v EUR)
1. Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov Min.:

Max:

10 000

500 000

Min.:

Max:

10 000

1 000 000

2. Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií Min.:

Max:

10 000

500 000

Min.:

Max:

10 000           1 000 000
3. Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu čističiek odpadových vôd (ČOV) Min.:

Max:

10 000

500 000

Min.:

Max:

10 000           1 000 000
4. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. V maximálne výške 20 % oprávnených nákladov na projekt
5. Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity. Min.: Max: 10 000           750 000 Min.:

Max:

10 000           1 500 000

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

Oprávnení žiadatelia:

  1. Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
  2. Pri investíciách do kanalizácií a ČOV – obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO (viď

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-7-Zoznam_opravnenych_aglomeracii_nad_2000_EO.pdf.), ako aj aglomerácie pod 2 000 EO (viď http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-8-Zoznam_opravnenych_aglomeracii_do_2000_EO.pdf.), ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí

  1. Združenia obcí s právnou subjektivitou. V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov (vrátane). V rámci združenia obcí musí byť projekt realizovaný minimálne v dvoch obciach.

Rozsah oprávnených činností

  1. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba vodovodu;
  2. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie;
  3. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba čistiarne odpadových vôd;
  4. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.;
  5. Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu

Vidiecka oblasť – celé územie SR okrem všetkých krajských miest s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane).

 

Viac informácií nájdete na:

https://www.apa.sk/66-prv-2023

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)