ROZVOJ ODPADOVÉHO A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond

Dátum uzavretia: 02. 09. 2024

 

Výzva na predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu zameraná na oblasť „Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva“

 

 

 

 

 

 

 

Oprávnení žiadatelia:

  • Obec/mesto – podľa zákona o obecnom zriadení,
  • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou podľa bodu 1,
  • Združenie obcí podľa § 20b a nasl. zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, zriadené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka,
  • Združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov, ktorého členmi sú len obce.

 

Oprávnené činnosti:

  • Činnosť C1: Nákup traktora a príslušenstva k traktoru (napr. náves, nakladač, mulčovač, rozmetadlo, snežný pluh, štiepkovač,…) – max. výška dotácie je 150 000 EUR.
  • Činnosť C2: Nákup veľkoobjemového kontajnera 5m3 a viac určeného na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov – max. výška dotácie je 20 000 EUR.
  • Činnosť C3: Triedený zber komunálneho odpadu, vybudovanie zberných dvorov s priestorom pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie 150 000 EUR.
  • Činnosť C4: Nákup malotraktora/bagra a príslušenstva (napr. náves, nakladač, mulčovač, rozmetadlo, snežný pluh, štiepkovač,…) – max. výška dotácie je 15 000 EUR.

 

Spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu vo výške 1 % zo strany žiadateľa.

Termín na podanie žiadosti je do 02. 09. 2024.

 

Viac informácií získate na:

Tel. č. 0949 753 165

E-mail: info@brra.sk

https://envirofond.sk/rozvoj-odpadoveho-a-obehoveho-hospodarstva-oblast-c/

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)