Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)

 

Úrad vlády Slovenskej Republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)“

Vyhlasovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 28.06.2024

Dátum uzavretia: 

 • 1. hodnotiaceho kola je 12. 8. 2024
 • 2. hodnotiaceho kola je 12. 9. 2024

 

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup a využívanie základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí z Atlasu rómskych komunít 2019, najmä pre obyvateľov osídlení MRK, prostredníctvom komplexného riešenia v oblastiach pitná voda, kanalizácie, nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie ako aj príprava projektovej dokumentácie.

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 50 460 000 EUR.

Financovanie: 100 % celkových oprávnených výdavkov

Oprávnení žiadatelia:

 •  Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) s prítomnosťou MRK – uvedené v ARK201910 resp. kombinácii aktuálneho ARK a jeho následných ekvivalentov a súčasne nemajú v čase podania ŽoNFP uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu s prijímateľom Národného projektu Rozvojové tímy (resp. jeho ďalšími fázami).

Oprávnené aktivity:

A. Oblasť PITNÁ VODA A KANALIZÁCIE

 • Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách s prítomnosťou MRK (podľa Atlasu rómskych komunít alebo jeho ekvivalentu) nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ,
 • Výstavba stokovej siete a ČOV so zameraním prioritne na aglomerácie do 2 000 EO v obciach s prítomnosťou MRK (podľa Atlasu rómskych komunít alebo jeho ekvivalentu),
 • Výstavba verejných vodovodov v obciach s prítomnosťou MRK nad 2 000 obyvateľov a v obciach do 2 000 obyvateľov mimo dobiehajúcich regiónov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami,
 • Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami v obciach s prítomnosťou MRK do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch,
 • Prístup k pitnej vode a podpora výstavby stokovej siete pre obce mimo projektu rozvojových tímov.

B. Oblasť NAKLADANIE S ODPADMI

 • Podpora obcí s prítomnosťou MRK (V rámci opatrenia sa predpokladá aj odstraňovanie nepriaznivých vplyvov na ŽP spôsobených nakladaním s odpadmi v blízkosti osídlení MRK) – budovanie zberných dvorov najmä na triedený zber odpadu, odstraňovanie nepriaznivých  vplyvov na ŽP spôsobených nakladaním s odpadmi, budovanie stojísk najmä na triedený zber odpadu.

C. Oblasť MIESTNE KOMUNIKÁCIE

 • Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií v obciach s prítomnosťou MRK

D. Oblasť PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

 • Prístup k pitnej vode a podpora výstavby stokovej siete pre obce mimo projektu rozvojových tímov – prípravná a projektová dokumentácia stavby – pitná voda, kanalizácie,
 • Rekonštrukcia a výstavba vyhovujúcich foriem bývania pre sociálne odkázané skupiny obyvateľstva s dôrazom na MRK – prípravná a projektová dokumentácia stavby – sociálne nájomné bývanie.

 

Oprávnené miesto realizácie:

 • Západné Slovensko – Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj
 • Stredné Slovensko – Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj
 • Východné Slovensko – Prešovský a Košický samosprávny kraj

 

 

Viac informácií získate na:

Tel. č. 0949 753 165

E-mail: info@brra.sk

https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/vyzvy-program-slovensko/

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)