Zmluvy

Zverejnené zmluvy o podpore:

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
Správcom a Konečným užívateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj
ako „NFP“) zo strany Správcu Konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je
predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov malého projektu: Stredovek vo virtuálnej prehliadke
Akronym: Stredovek
Kód malého projektu: SK/FMP/6c/06/004
Použitý systém financovania: refundácia
(ďalej aj „malý projekt“).

Názov malého projektu: Stredovek vo virtuálnej prehliadke
Akronym: Stredovek
Kód malého projektu: SK/FMP/6c/06/004
Interreg V-A SK/FMP/6c/06/004 – Z

Viac o podpore 

Dňa 31.05.202 došlo k podpisu zmluvy s výherným dodávateľom na vypracovanie aplikácie súvisiacej s projektom.

Zmluva s výherným dodávateľom k zabezpečeniu projektu Zmluva 052022

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)

Pridaj komentár