Category Archives: Výzvy 2018

Výzva v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil dňa 16.05.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Dotáciu možno poskytnúť subjektom územnej spolupráce. Termín na podanie žiadosti je do 20. júna 2018!!!

Oprávnené aktivity:

1.Podpora prípravy akčných plánov rozvoja pre okres:

  • v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie
  • pre ktorý ku dňu 22.1.2018 nebol spracovaný akčný plán podľa zákona č. 336/2015 Z. z.
  • pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017.

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. 

Podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

V rámci výzvy Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení.

40. VÝZVA – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasilo 40. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 17 000 000 €.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1. Subjekty verejnej správy:
a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) ostatné subjekty verejnej správy,
d) obce a vyššie územné celky,
e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.
2. Združenia fyzických alebo právnických osôb.
3. Združenia fyzických osôb.
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

ELEKTROMOBILITA

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť J1: Podpora elektromobility. Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).

Oprávnení žiadatelia: obce, VÚC
Maximálna výška podpory: 30 000,00 €
Výška spolufinancovania: 5 %
Dátum ukončenia: 02.05.2018

39. VÝZVA – Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

Oprávnený typ aktivity:
A.Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. V rámci uvedeného typu aktivity bude podpora zameraná na podaktivitu – A1 Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie.

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. Cieľom výzvy je zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou:

  • dostavby telocvične,
  • rekonštrukcie telocvične alebo
  • výstavby novej telocvične.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018 s termínom doručenia žiadostí do 29.03.2018 o činnosti:
•L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov),
•L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov mimo najmenej rozvinutých okresov).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 16.01.2018
Dátum uzavretia: 16.04.2018
Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Investičná priorita: 2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)
Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Dátum vyhlásenia: 15. január 2018