Category Archives: Výzvy 2018

podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasil dňa 27.06.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Oprávnení žiadatelia:

A. v sociálnych službách:

 • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
 • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/ mestom / mestskou časťou,
 • samosprávny kraj,
 • právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 • iná osoba bez cieľa dosahovania zisku – neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby – cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásila dňa 29.06.2018 výzvu zameranú na Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu s názvom PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY.

Oprávnení žiadatelia:

 • Cirkevná organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Prevencia extrémizmu na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho podujatia v oblasti prevencie extrémizmu finančné prostriedky. Minimálna výška projektu je 15 000 €, maximálna výška projektu je 30 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.

Základný cieľ:

  • Podporovať prevenciu extrémizmu u žiakov základných a stredných škôl.
  • Podporovať vyučovanie o holokauste s dôrazom na regionálnu históriu a využiť pritom historické udalosti a univerzálne hodnoty, národné a regionálne dejiny, všeobecné udalosti a konkrétne ľudské osudy a slovenské národné záujmy a ideály humanity.
  • Poskytnúť žiakom základných a stredných škôl možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru.
  • Podporovať kritické myslenie žiakov, schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor pre diskusiu, konfrontáciu názorov.

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Rozvoj miestnych iniciatív

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
Prioritná os 3: ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Dátum vyhlásenia: 01.06.2018
Dátum uzavretia: 27.09.2018

42. Výzva – Informačné programy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 12.06.2018 výzvu zameranú na Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Informačné programy sa venujú najmä rizikám:

 • povodní,
 • zosuvov pôdy,
 • prívalových dažďov,
 • horúčav.

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 07.06.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť“.

Oprávnení žiadatelia:

 • základné školy s právnou subjektivitou,
 • zriaďovatelia základných škôl.

Prevencia kriminality a boj proti kriminalite

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu číslo VII. KMV 2018 v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite. 

Výzva v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil dňa 16.05.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Dotáciu možno poskytnúť subjektom územnej spolupráce. Termín na podanie žiadosti je do 20. júna 2018!!!

Oprávnené aktivity:

1.Podpora prípravy akčných plánov rozvoja pre okres:

 • v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie
 • pre ktorý ku dňu 22.1.2018 nebol spracovaný akčný plán podľa zákona č. 336/2015 Z. z.
 • pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017.

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. 

Podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

V rámci výzvy Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení.