Category Archives: Výzvy 2018

Plánovaná výzva!!!

Pôdohospodárstva platobná agentúra (PPA) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnila na svojom webovom portáli aktualizovaný harmonogram plánovaných výziev. Predmetom harmonogramu je výzva pre podopatrenie 7.2 „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov“, ktorá je naplánovaná na mesiac december 2018.

Súvisiaci obrázok

Aktualizovaný harmonogram nájdete tu

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 27.07.2018 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Oprávnení žiadatelia:

 • Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy)
 • Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy)
 • Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy
 • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

Wifi pre teba!

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásil výzvu zameranú na rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo s názvom výzvy Wifi pre teba.

Výzva č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre  opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku,
podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, zameranie výzvy: Zavlažovanie

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Dátum vyhlásenia výzvy: 16.07.2018

Dátum uzavretia výzvy: 15.11.2018

podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasil dňa 27.06.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Oprávnení žiadatelia:

A. v sociálnych službách:

 • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
 • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/ mestom / mestskou časťou,
 • samosprávny kraj,
 • právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 • iná osoba bez cieľa dosahovania zisku – neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby – cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásila dňa 29.06.2018 výzvu zameranú na Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu s názvom PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY.

Oprávnení žiadatelia:

 • Cirkevná organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)

Prevencia extrémizmu na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho podujatia v oblasti prevencie extrémizmu finančné prostriedky. Minimálna výška projektu je 15 000 €, maximálna výška projektu je 30 000 €. Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.

Základný cieľ:

  • Podporovať prevenciu extrémizmu u žiakov základných a stredných škôl.
  • Podporovať vyučovanie o holokauste s dôrazom na regionálnu históriu a využiť pritom historické udalosti a univerzálne hodnoty, národné a regionálne dejiny, všeobecné udalosti a konkrétne ľudské osudy a slovenské národné záujmy a ideály humanity.
  • Poskytnúť žiakom základných a stredných škôl možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru.
  • Podporovať kritické myslenie žiakov, schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor pre diskusiu, konfrontáciu názorov.

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Rozvoj miestnych iniciatív

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
Prioritná os 3: ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Dátum vyhlásenia: 01.06.2018
Dátum uzavretia: 27.09.2018

42. Výzva – Informačné programy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 12.06.2018 výzvu zameranú na Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Informačné programy sa venujú najmä rizikám:

 • povodní,
 • zosuvov pôdy,
 • prívalových dažďov,
 • horúčav.

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 07.06.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť“.

Oprávnení žiadatelia:

 • základné školy s právnou subjektivitou,
 • zriaďovatelia základných škôl.