Category Archives: Výzvy 2015

Zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Prijímateľmi sú:
obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).
Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov. Zoznam obcí do 1000 obyvateľov k 31.12.2014 je uvedený v prílohe č. 3.7 tejto výzvy.

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015          Dátum uzavretia výzvy: 23.03.2016

Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

  1. výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
  2. výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
  3. zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
  4. výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

misterstvoPraceSocVeciRodinyRiadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vyzvanie       Prílohy

ZATEPĽOVANIE VEREJNÝCH BUDOV

Ministerstvo životného prostrediaZníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov prostredníctvom:  zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
modernizáciou vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
inštaláciou systémov merania a riadenia;
zmenou spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov CZT;
inštaláciou zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Obnova dedín vo vidieckych oblastiach

STE OBEC S MAXIMÁLNYM POČTOM OBYVATEĽOV DO 1 000 ? V RÁMCI PLÁNOVANÝCH VÝZIEV PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANČNÉ PROSTREDKY NA PROJEKTY ZAMERANÉ NA KOMPLEXNÚ OBNOVU VAŠEJ OBCE, BEZ POTREBY VAŠEJ FINANČNEJ SPOLUÚČASTI

Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží

Operačný program kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)         Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3      Viac informácií tu

Ochrana národných kultúrnych pamiatok

kultúrna pamiatkaMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje výzvu v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva. Výzva je zameraná na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. 

Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkovPPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Termín od 24.8.2015 – 14.9.2015.   Bližšie informácie na stránke APA

Vybudovanie špecializovaných záchranných tímov

Výzva predložená ministerstvom vnútra SRVyhlásená výzva je zameraná na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov. Podporované budú projekty zamerané na riešenie následkov spôsobených geofyzikálnymi, hydrologickými, meteorologickými a klimatologickými rizikami. Realizácia projektov bude smerovať k zabezpečeniu modulov civilnej ochrany v oblasti pozemného hasenia požiarov, pátracej a záchranárskej činnosti, leteckého hasenia požiarov a modulu dočasného núdzového prístreška. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola bude 30.09.2015.

NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo

separovany_zberVýzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo   Operačný cieľ 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
kód výzvy: OPŽP-PO4-15-1