Monthly Archives: júl 2015

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímyPrioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY
Operačný cieľ 3.1 ochrana ovzdušia

Výzva na predkladanie žiadostí v oblasti prevencie kriminality

Výzva predložená ministerstvom vnútra SR

 Oprávnení žiadatelia:
• Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

Podpora vedy, výskumu a športu SR a obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015

podpora vzdelávania z ministerstva školstvaMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznámilo, že na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania.

Žiadosti o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo tri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výziev je 1 553 995 €. Žiadosti o grant je možné predkladať do 24. augusta 2015.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

fasády,zateplenieEnvironmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 o oblasť L, činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Aktulizácia výzvy č. 4/PRV/2015 MAS

„hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa vypočíta vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia MAS (údaje k 31.12. roku predchádzajúcemu vyhláseniu výzvy)“.

Výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody

Operačný program kvalita životného prostredia1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi