Interreg V-A SK/FMP/6c/06/004 – Z

Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Správcom a Konečným užívateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) zo strany Správcu Konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov malého projektu: Stredovek vo virtuálnej prehliadke
Akronym: Stredovek
Kód malého projektu: SK/FMP/6c/06/004
Použitý systém financovania: refundácia
(ďalej aj „malý projekt“).

Zmluva na stiahnutie zmluva-nfp_brra_zverejnenie

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)