Category Archives: Výzvy 2024

Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)

 

Úrad vlády Slovenskej Republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)“

Vyhlasovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 28.06.2024

Dátum uzavretia: 

 • 1. hodnotiaceho kola je 12. 8. 2024
 • 2. hodnotiaceho kola je 12. 9. 2024

 

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup a využívanie základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí z Atlasu rómskych komunít 2019, najmä pre obyvateľov osídlení MRK, prostredníctvom komplexného riešenia v oblastiach pitná voda, kanalizácie, nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie ako aj príprava projektovej dokumentácie.

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 50 460 000 EUR.

Financovanie: 100 % celkových oprávnených výdavkov

Program obnovy dediny

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond

Dátum uzavretia: 02. 09. 2024

Výzva na predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu zameraná na oblasť „Program obnovy dediny“

 

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec bez štatútu mesta – výlučne podľa zákona o obecnom zriadení.

ROZVOJ ODPADOVÉHO A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond

Dátum uzavretia: 02. 09. 2024

 

Výzva na predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu zameraná na oblasť „Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva“

 

 

 

 

 

 

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec/mesto – podľa zákona o obecnom zriadení,
 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou podľa bodu 1,
 • Združenie obcí podľa § 20b a nasl. zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, zriadené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka,
 • Združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov, ktorého členmi sú len obce.

Triedený zber komunálnych odpadov

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 29.1.2024

Dátum uzavretia: 31.5.2024

Cieľ výzvy

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky KO, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.

Výška spolufinancovania: minimálne 8,00 %

Hlavné aktivity projektu

 1. Výstavba nových zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
 2. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
 3. Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO za podmienky, ak je zberný dvor vybudovaný, resp. disponibilný v rámci aktuálne zavedeného systému triedeného zberu KO.

Hlavné aktivity projektu nie je možné v rámci jednej ŽoNFP kombinovať. Žiadateľ je oprávnený predložiť ŽoNFP iba na jednu spomedzi uvedených troch hlavných aktivít projektu.

Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry

 

Vyhlasovateľ: Fond na podporu športu

 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Vyhlásenie výzvy: 15.11.2023

Termín podávania žiadostí: od 1.2.2024 do 29.2.2024

Účelom podpory je výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry ako napr.: štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu podľa § 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnený žiadateľ:

 • športová organizácia,
 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • verejná vysoká škola,
 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy
 • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy.