Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry

 

Vyhlasovateľ: Fond na podporu športu

 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Vyhlásenie výzvy: 15.11.2023

Termín podávania žiadostí: od 1.2.2024 do 29.2.2024

Účelom podpory je výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry ako napr.: štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu podľa § 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnený žiadateľ:

 • športová organizácia,
 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • verejná vysoká škola,
 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy
 • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy.

 

Základné informácie o projekte

 • Spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 30 % z celkových oprávnených nákladov na projekt.
 • Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je stanovená na sumu 100.000,- EUR.
 • Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná sumou 1.100.000,- EUR.
 • Musí byť minimálne začaté verejné obstarávanie pred termínom podania žiadosti.
 • Žiadateľ musí byť vlastníkom športovej infraštruktúry alebo musí mať k týmto nehnuteľnostiam iný právny vzťah.
 • Úhrad administratívneho poplatku na účet fondu, vedeného v Štátnej pokladnici, za spracovanie žiadosti je 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však v sume 20,- EUR a najviac však v sume 1.000,-EUR.
 • Otvorenie výzvy od kedy sa môže podať žiadosť je od 01.02.2024.
 • Termín na predloženie žiadosti je do 29.02.2024 23:59 hod.

 

Oprávnenými výdavkami sú výdavky na:

 1. prestrešenie existujúcej športovej infraštruktúry,
 2. rekonštrukciu strechy športovej infraštruktúry,
 3. výmenu starého športového povrchu za nový v športovej infraštruktúre,
 4. zateplenie športovej infraštruktúry,
 5. výstavbu nového alebo výmenu, resp. modernizáciu existujúceho osvetlenia v športovej infraštruktúre,
 6. výstavbu, alebo rekonštrukciu diváckej tribúny v športovej infraštruktúre,
 7. výstavbu alebo rekonštrukciu šatní a hygienického zázemia v rámci športovej infraštruktúry,
 8. stavebný dozor maximálne do výške 1 % z oprávnených výdavkov projektu,
 9. vypracovanie projektového energetického hodnotenia a účelového energetického auditu pre potreby preukázania energetickej úspory športovej infraštruktúry,
 10. oprava alebo výmena bazénovej technológie alebo chladiacej technológie na zimnom štadióne,
 11. rekonštrukciu alebo modernizáciu oplotenia len za predpokladu, že ide o doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite projektu (výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii športoviska) a jeho realizácia je nevyhnutná pre naplnenie cieľa projektu,
 12. stroje a zariadenia určené výhradne na úpravu športovej plochy len za predpokladu, že ide o doplnkovú aktivitu k hlavnej aktivite projektu (výstavbe, rekonštrukcii alebo modernizácii športoviska) a ich obstaranie je nevyhnutné pre naplnenie cieľa projektu a je v súlade s bodom 4. ods. (1) písm. m) a bodom 10. ods. (3) písm. b) výzvy,
 13. zriadenie miesta prvej pomoci a obstaranie AED defibrilátora.

 

Viac informácií na:

www.fnps.sk

Tel. č. 0949 753 165

E-mail: info@brra.sk

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)