Category Archives: Granty

Vy rozhodujete, my pomáhame

Vyhlasovateľ: TESCO v spolupráci s nadáciou Pontis

Dátum vyhlásenia: 9.10.2023

Uzávierka prijímania žiadostí: 5.11.2023

Tesco vyhlasuje 14.edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.

Tesco rozdelí sumu  169 400 eur medzi 231 projektov v 77 regiónoch Slovenska. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco. Grantová komisia vyberie 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco v období od 15.januára 2024 do 11. februára 2024. Poradie víťazov vyhlásime ku koncu februára 2024.

Envirogranty na ochranu prírody

Vyhlasovateľ: Nadácia VÚB

Dátum vyhlásenia: 2.10.2023

Uzávierka prijímania projektov: 3.11.2023

Aj štvrtý ročník iniciatívy Nadácie VÚB ocení občianske združenia a ochranárske organizácie, ktoré majú dlhodobú víziu a plán chrániť prírodu, zvrátiť hrozbu klimatickej krízy a šíriť princípy udržateľného života.

Nadácia VÚB rozdelí spolu 50 000 € a podporí 7 – 8 projektov (predpokladaná výška jedného grantu je do 7 000 €).

Grantový program Nadácie ZSE „Mením na zeleň“

Vyhlasovateľ: Nadácia ZSE

Vyhlásenie programu: 7.3.2023

Uzávierka predkladania projektov: 11.4.2023

Realizácia podporených projektov: 10.5.2023 – 30.11.2023

Nadácia ZSE prerozdelí v programe sumu 70 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 €.

Jeden subjekt môže do programu predložiť jeden projekt.

Študenti a stredoškoláci do sveta

Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

Harmonogram:

Uzávierka predkladania žiadostí 12. apríla 2019 do 24.00 (piatok)
Plánovaná výška grantu 55 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt 5000 €

viac informácií na stránka Nadácia Tatrabanky http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/

3D Virtualny Svet

VÚB rozdelí 200 000 € pre komunity

Nadácia VÚB podporí projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Bude podporených 32 komunitných projektov (4 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 5 000 €.  Najkvalitnejší projekt, t.j. projekt s najvyšším počtom hlasov verejnosti v každom kraji získa navýšenie grantu o 100 %. Čiže v každom z 8 krajov bude víťazovi hlasovania udelených ďalších 5 000 €.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt komunity

Projekty je možné zasielať do 19.10 do 24.00 hod. Formulár žiadosti o grant nájdete tu

„Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska (ďalej aj Zelené obce) je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Predpokladaný termín spustenia formulárovej časti tohto webového sídla, prostredníctvom ktorého bude možné predkladať žiadosti o poskytnutie podpory z národného projektu je plánovaný na mesiace júlaugust 2018.

Viac info tu

Grantový program “Tu sa nám páči, tu chceme žiť”

V Centre pre filantropiu veria, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto otvorili grantový program  Tu sa nám páči, tu chceme žiť”. Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, či nápadmi. CPF podporia projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce. 

Uzávierka: 10. júl 2018
Maximálna výška grantu: 1 200 eur
Viac informácii sa dozviete tu

 

Grantový program “Gesto pre mesto”

V programe Gesto pre mesto podporí Raiffeisen banka projekty, ktoré sú prospešné svojmu okoliu a poslúžia na zlepšenie života nás všetkých. Najnovšia edícia programu, ktorá bude čoskoro spustená, sa sústredí na rozvoj telesnej kultúry. V jednotlivých mestách bude v spolupráci s odborníkmi vybratých 5 projektov. O konečnom víťazovi rozhodne verejnosť v online hlasovaní.

Maximálna výška grantu: 1 000 eur

Registrácia bude spustená 2. júla 2018 a potrvá do 15. augusta 2018.

Všetky potrebné a priebežne aktualizované informácie o programe si pozri TU.

Grantový program “Rozprúdime regióny”

Nadácia ZSE spustila v poradí 3. ročník svojho grantového programu Rozprúdime regióny, v rámci ktorého podporí projekty, ktorých ambíciou je zviditeľňovať a podporovať kultúrny, športový a komunitný život v obciach na celom západnom Slovensku. Obce a mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby, školy a školské zariadenia môžu prihlasovať svoje projekty najneskôr do 3. júla 2018 prostredníctvom registračného formuláru.

Podporené budú projekty:

    • verejnoprospešného charakteru s prínosom pre širokú verejnosť
    • prispievajúce k zviditeľneniu konkrétneho regiónu