Category Archives: Projekty2024

Národný projekt Zručnosti pre trh práce

 

Možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Aktivita č. 1: Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie
Aktivita č. 2: Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET

PROGRAM SLOVENSKO

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Projekt je zameraný na podporu zamestnateľnosti:

  • uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivity č. 1 Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie,
  • mladých uchádzačov o zamestnanie a mladých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú NEET v rámci aktivity č. 2 Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET.

Národný projekt Zručnosti pre trh práce

 

Možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie v rámci národného projektu

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE
Aktivita č. 3: Podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie

PROGRAM SLOVENSKO

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia:

Záujemca o zamestnanie (ďalej len ZoZ), ktorý je podľa § 7 zákona o službách zamestnanosti občanom, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzač o zamestnanie.

Cieľovou skupinou v rámci tohto projektu, nie je ZoZ, ktorý je:
– študentom strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia,
– poberateľom starobného dôchodku,
– poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
– samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti.