Národný projekt Zručnosti pre trh práce

 

Možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie v rámci národného projektu

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE
Aktivita č. 3: Podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie

PROGRAM SLOVENSKO

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia:

Záujemca o zamestnanie (ďalej len ZoZ), ktorý je podľa § 7 zákona o službách zamestnanosti občanom, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzač o zamestnanie.

Cieľovou skupinou v rámci tohto projektu, nie je ZoZ, ktorý je:
– študentom strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia,
– poberateľom starobného dôchodku,
– poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
– samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti.

Výška rozpočtu alokovaná na implementáciu aktivity č. 3 Podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie 14 000 000 eur je určená na podporu 14 000 záujemcov o zamestnanie.

Prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania ZoZ: 04/2024 – 11/2025
Realizácia vzdelávania ZoZ: 05/2024 – 01/2026
Úhrada príspevkov na podporu vzdelávania ZoZ: 06/2024 – 03/2026

Predkladanie žiadosti

 • Žiadateľ musí byť evidovaný ako ZoZ – formulár „Žiadosť ZoZ o sprostredkovanie vhodného zamestnania“ poskytne ZoZ úrad alebo ho ZoZ získa na webovej stránke ústredia www.upsvr.gov.sk, resp. na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, kde sa nachádza elektronický formulár „Žiadosť ZoZ o sprostredkovanie vhodného zamestnania“.
 • ZoZ, ktorý je evidovaný na úrade a ktorý má záujem o finančnú podporu jeho vzdelávania, si z verejne dostupných zdrojov sám vyhľadá a vyberie požadované vzdelávanie, o ktoré prejaví záujem a poskytovateľa vzdelávania, s ktorým sa dohodne na zabezpečení tohto vzdelávania.
 • Vybraný poskytovateľ vzdelávania vyplní povinnú prílohu POTVRDENIE POSKYTOVATEĽA VZDELÁVANIA O ZABEZPEČENÍ VZDELÁVANIA
 • ZoZ, predloží úradu žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania ZoZ – dostupnú na  www.upsvr.gov.sk alebo www.slovensko.sk,  najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia úrad osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky (nie mailom).

Následne riaditeľ úradu rozhodne o schválení alebo neschválení príspevku na podporu vzdelávania ZoZ.

 • V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku úrad vyzve ZoZ formou písomného oznámenia o poskytnutí finančného príspevku žiadateľovi na podpis dohody o poskytnutí
  príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie (ďalej aj „dohoda“).
 • Po uzatvorení dohody môže ZoZ nastúpiť na vzdelávanie.

Bez uzatvorenia dohody ešte pred začiatkom vzdelávania nie je možné príspevok ZoZ poskytnúť.

 • Po úspešnom ukončení vzdelávania ZoZ predloží úradu Žiadosť o úhradu príspevku na podporu vzdelávania (príloha uzatvorenej dohody) vrátane povinných príloh (ďalej aj „žiadosť o úhradu“), najneskôr do 10 kalendárnych dní od predpokladaného ukončenia vzdelávania

Povinné prílohy Žiadosti o úhradu príspevku na podporu vzdelávania ZoZ:

 1. Faktúra na cenu vzdelávania
 2. Doklad o úspešnom ukončení vzdelávania alebo Doklady o úspešnom ukončení jednotlivých modulov vzdelávania (napr. certifikát, osvedčenie, resp. preukaz o odbornej spôsobilosti a pod.) – kópia/kópie.
 3. Splnomocnenie na úhradu ceny vzdelávania (kurzovného) – originál.

Po kontrole formálnej správnosti predložených príloh úrad poskytne príspevok na podporu vzdelávania ZoZ.

 

Viac informácií nájdete TU

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)