Category Archives: Výzvy 2015

Aktualizácia výzvy pre Opatrenie 7 – Podopatrenie 7.2

904_prv-sr-2014-2020Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.2 výzvu pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov, číslo výzvy 13/PRV/2015. Aktualizáciou výzvy sa upravila Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve.
Viac informácii na: http://www.apa.sk/

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

904_prv-sr-2014-2020Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 oznamuje, že dňa 10.10.2016 zrušila Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, číslo výzvy 12/PRV/2015, ktorá bola vyhlásená dňa 27.10.2015 (opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podpopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania , zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry).

Grantový program Futbal to je hra 2016 -SLSP

Rozmýšľate, ako skvalitniť podmienky pre hranie futbalu v klube vašich detí? Záleží vám, aby sa čo najviac detí zaujímalo o futbal? A máte v tejto oblasti minimálne 3-ročné skúsenosti? Tak neváhajte a predložte svoj projekt! Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí sumu 60 000 eur medzi najzmysluplnejšie zámery, ktoré predložia oprávnené organizácie v mestách a obciach na celom Slovensku. http://podatelna.slsp.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017, na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov (ďalej len „žiadosť o podporu“) v termíne do 30. apríla 2016. Viac informácií na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Dostavba, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a vybavenie telocvične

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2016 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.

Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
– dostavby telocvične,
– rekonštrukcie telocvične alebo
– výstavby novej telocvične.

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016
V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Ministerstvo životného prostredia4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania. Viac informácií

Projekty v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016

Ministerstvo vnútraPodpora aktivít v oblasti prevencie kriminality.  Cieľ: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 1-2

Ministerstvo vnútraVýzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- obcí uvedených v prílohe č. 8 OP ĽZ, ktoré ne/budú zapojené do Národného projektu Take away. Viac info

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2015-1a   Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2015-1b

Podpora rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a turistickej infraštruktúry

PPA Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkovpodopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Prijímateľmi sú:
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 vrátane). V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.  Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015              Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016