Category Archives: Výzvy 2021

Zamestnanecký grantový program

Žijeme v turbulentnom období, ktoré nepraje osobným stretnutiam, spoločným komunitným aktivitám, naďalej chránime svoje zdravie a zdravie svojich blízkych dodržiavaním opatrení. Napriek tomu však môžeme a vieme byť solidárni a pomáhať. V Zamestnaneckom grantovom programe podporujeme nápady aktívnych zamestnancov Orangeu, CorpSec Orange a Orange Business Services, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie.

Sociálny inovátor

Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú sociálnych inovátorov a inovátorky, ktorí pracujú na novovznikajúcom projekte alebo sú so svojimi projektmi vo fáze nápadu. Víťaz alebo víťazka môže získať grant až do výšky 20 000 eur. Zároveň prejde  šesťmesačným akceleračným programom, v ktorom bude spolupracovať so svetovými expertmi, biznis koučmi a lídrami z prostredia  Swiss Re – jednej z hlavných svetových zaisťovní.

Erasmus+ 2021 – 2027

Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr. Program Erasmus+ poskytuje príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáží v zahraničí, žiackych mobilít, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.

Podpora spoločných projektov medzi organizáciami v SR a na Taiwane

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) a v súlade s Dohodou medzi Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradom Taipei a Zastupiteľským úradom Taipei v Bratislave o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej dňa 1. apríla 2015 v Taipei a 23. apríla 2015 v Bratislave

Vy rozhodujete, my pomáhame

Grant Vy rozhodujete, my pomáhame, ktorý pravidelne vyhlasuje reťazec Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis, podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti športu, vzdelávania, či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov či seniorov, bezpečnejšie fungovanie Centra voľného času, hmyzieho hotela či ochranu včiel.

Kultúra znevýhodnených skupín

Výzva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 ods. 2 zákona
č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky (ďalej len „zákon“).

zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)

Charakteristika NOPS

NOPS sú výstupy tvorivej odbornej činnosti, ktoré v štruktúrovanej podobe opisujú najlepšie skúsenosti z riadiacich (manažérskych) procesov, výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností v školách a školských zariadeniach. NOPS sú nástrojom a zároveň aj indikátorom profesijného rastu pedagogických a odborných zamestnancov.

Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“) vyhlasuje „výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „výzva“) “

Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19

Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19. Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu je 31. marca 2021. V roku 2021 vyčlenila Nadácia ESET na grantovú výzvu 30 000 EUR.

Amatérske športové kluby a organizácie

Avizovaná Výzva na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby bola 5. 3. 2021 zverejnená.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec 2020 – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú amatérske športové kluby.