Kultúra znevýhodnených skupín

Výzva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 ods. 2 zákona
č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky (ďalej len „zákon“).

zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných
na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva, a to aj na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín zahŕňajúcich podporu
rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia,
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia
sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzi kultúrneho dialógu. Podpora slúži okrem
podpory živej kultúry aj na podporu vydávania periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu
rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre osôb
so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a vydávanie
neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie
elektronických nosičov a publikovanie webových sídiel rozvíjajúcich kultúrnu aktivitu OZP
alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Program tiež slúži na podporu
neformálneho vzdelávania, výskumných projektov a mobility v predmetnej oblasti

 

Účel poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu
na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín
obyvateľstva.
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa
prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.
V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

  1. podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie,
  2. podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť,
  3. podprogram 2.3 Periodická tlač(noviny a časopisy),
  4. podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum,
  5. podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 23. apríla 2021 (vrátane)

Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje,
pri predkladaní projektu je 5 % z celkového rozpočtu projektu. Výška spolufinancovania
sa v zmluve o poskytovaní dotácie upraví na 5 % z poskytnutej dotácie, ak schéma štátnej
pomoci neurčuje inak.

Viac informácií nájdete tu. 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)