Category Archives: Výzvy

Triedený zber komunálnych odpadov

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 29.1.2024

Dátum uzavretia: 31.5.2024

Cieľ výzvy

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky KO, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.

Výška spolufinancovania: minimálne 8,00 %

Hlavné aktivity projektu

 1. Výstavba nových zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
 2. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
 3. Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO za podmienky, ak je zberný dvor vybudovaný, resp. disponibilný v rámci aktuálne zavedeného systému triedeného zberu KO.

Hlavné aktivity projektu nie je možné v rámci jednej ŽoNFP kombinovať. Žiadateľ je oprávnený predložiť ŽoNFP iba na jednu spomedzi uvedených troch hlavných aktivít projektu.

Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry

 

Vyhlasovateľ: Fond na podporu športu

 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Vyhlásenie výzvy: 15.11.2023

Termín podávania žiadostí: od 1.2.2024 do 29.2.2024

Účelom podpory je výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry ako napr.: štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu podľa § 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnený žiadateľ:

 • športová organizácia,
 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • verejná vysoká škola,
 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy
 • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy.

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

 

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Vyhlasovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dátum vyhlásenia: 22.12.2023

Typ výzvy: otvorená

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.

Miera financovania NFP zo EFRR a ŠR: 100 % (v prípade úspory primárnej energie viac ako 60 %)

Výzva na vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

Sprostredkovateľský orgán PSK – Ministerstvo životného prostredia SR

Dátum vyhlásenia: 30.11.2023

Dátum uzavretia: 30.4.2024

 

 

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

a zdroj EÚ: 40 000 000,00 €

Miera príspevku: 100 %

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby a právnické osoby

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby slúži na riešenie krízovej životnej situácie alebo mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby. V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800 eur.

Za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadnu nepriaznivú sociálnu situáciu sa považujú najmä situácie, v ktorých sa žiadateľ ocitol náhle, nečakane, nepredvídateľne. Ide najmä o:

 • následky živelných udalostí (záplavy, víchrica, prívalové dažde, požiar, výbuch a iné) napr. na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, hygienických prostriedkov, prostriedkov osobnej spotreby, obnova zariadenia domácnosti vrátane nábytku
 • strata živiteľa rodiny resp. rodiča v rodine kde sú maloleté nezaopatrené deti, napr. na zabezpečenie výdavkov na pohreb, preklenutie doby do priznania pozostalostných dávok a pod.
 • vážne ochorenie alebo úraz člena domácnosti na zabezpečenie s tým súvisiacich mimoriadnych výdavkov
 • mimoriadne výdavky súvisiace s ochorením člena domácnosti, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia ani z prostriedkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • mimoriadny výdavok na zabezpečenie opravy alebo kúpy zariadenia nevyhnutného na zabezpečenie základných životných potrieb (napr. kotol na kúrenie, zariadenie na ohrev vody, šporák, pračka a pod. alebo na nevyhnutný nábytok ako posteľ, skriňa a pod.) osamelých osôb s nízkym príjmom.

Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

Riadiaci orgán PSK – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST

4.10.2023

Otvorená

SK – Program Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+

30 814 298,00 €

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV S DÔRAZOM NA OCHRANU OVZDUŠIA (L)

Poskytovateľ: Environmentálny fond

Názov: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024, Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia

Termín na podanie žiadosti: do 11. 12. 2023

Oprávnené obdobie:  01. 01. 2024 – 30. 11. 2024

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

 

Sprostredkovateľský orgán PSK – Ministerstvo životného prostredia SR

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Otvorená

29.9.2023

Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Názov výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Vyhlásenie výzvy: 31. 08. 2023

Uzavretie výzvy: 08. 01. 2024

Výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 30 000 000  Eur bez DPH

Nestanovuje sa podmienka povinného spolufinancovania.

Výzva na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Poskytovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Dátum vyhlásenia: 11. 08. 2023

Dátum uzavretia: 11. 09. 2023