Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby a právnické osoby

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby slúži na riešenie krízovej životnej situácie alebo mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby. V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800 eur.

Za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadnu nepriaznivú sociálnu situáciu sa považujú najmä situácie, v ktorých sa žiadateľ ocitol náhle, nečakane, nepredvídateľne. Ide najmä o:

  • následky živelných udalostí (záplavy, víchrica, prívalové dažde, požiar, výbuch a iné) napr. na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, hygienických prostriedkov, prostriedkov osobnej spotreby, obnova zariadenia domácnosti vrátane nábytku
  • strata živiteľa rodiny resp. rodiča v rodine kde sú maloleté nezaopatrené deti, napr. na zabezpečenie výdavkov na pohreb, preklenutie doby do priznania pozostalostných dávok a pod.
  • vážne ochorenie alebo úraz člena domácnosti na zabezpečenie s tým súvisiacich mimoriadnych výdavkov
  • mimoriadne výdavky súvisiace s ochorením člena domácnosti, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia ani z prostriedkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  • mimoriadny výdavok na zabezpečenie opravy alebo kúpy zariadenia nevyhnutného na zabezpečenie základných životných potrieb (napr. kotol na kúrenie, zariadenie na ohrev vody, šporák, pračka a pod. alebo na nevyhnutný nábytok ako posteľ, skriňa a pod.) osamelých osôb s nízkym príjmom.

Dotáciu nie je možné poskytnúť ak:

  • má žiadateľ dlhy voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, Daňovému úradu, colnému úradu, Úradu práce, sociálnych veci a rodiny alebo iný záväzok voči štátnemu rozpočtu,
  • je v domácnosti žiadateľa vykonávaná exekúcia,
  • žiadateľ nezúčtoval v predchádzajúcom období poskytnutú dotáciu.

Dotácia sa neposkytuje na

  • splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek alebo riešenie dlhodobej nepriaznivej sociálnej situácie,
  • na obnovu bytového fondu z dôvodu opotrebovanosti, rekonštrukcie bytových zariadení.

 

Viac informácií nájdete tu.

 

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (zákon č. 544/2010 Z. z.) má pomôcť obyvateľom a postihnutým obciam, ktoré sa náhle a neočakávane ocitli v krízovej životnej situácii, napr. pri živelných udalostiach.

Pre obce, ako právne subjekty, je maximálna výška poskytovanej dotácie v sume 15 000 eur.

 

Viac informácií nájdete tu.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)