SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

Absolventská prax u nás v RRA

Absolventská prax u nás v RRA

Rozbehnite svoje vedomosti u nás... Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

 

EF J. Oblasť: ELEKTROMOBILITA

Činnosť J1
Podpora elektromobility:
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov). Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neevidovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky).

Eniromentálny Fond Oblasť L: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť L5: 200 000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.  Do 16. 04. 2019 vrátane.

Gesto pre Mesto

Gesto Pre mesto 2019 dotácie, možnosť získať dotáciu obecPrihláste do 15. februára 2019 projekt na zlepšenie svojho okolia v oblasti skvalitnenia prírodného a sociálneho prostredia, na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 1 000 €, a získajte dobrý pocit. Viac info TU

Ministerstvo Financií- Dotácie

Ministerstvo Financií SR dotácia 2019Ministerstvo financií oznamuje spustenie webového sídla dotacie.mfsr.sk, ktorého účelom je pomôcť žiadateľom o dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR s vyplnením žiadostí o dotáciu a zlepšiť  komunikáciu ministerstva so žiadateľmi a príjemcami dotácií.

Nadácia COOP Jednota

  • CIEĽ : zámerom Nadácie COOP Jednota je podnietiť a podporiť rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív. Chceme podporiť účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, ihriská, výsadba a udržiavanie zelene či propagácia tradícií Slovenska. Vybraných 26 víťazných projektov si môže rozdeliť 156 000 eur.

Prevencia kriminality

Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo 14. januára 2019 bola per rollam schválená Výzva Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019. Termín ukončenia predkladania žiadostí je do 4. marca 2019.

Podpora rozvoja športu na rok 2019

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na poskytovanie dotácií v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.

Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2019 zahŕňa nasledovné podprogramy: 1. výstavba multifunkčných ihrísk, 2. výstavba detských ihrísk, 3. údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, 4. nákup športovej výbavy.   

viac informácií: UV SR

Podpora mladých

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odbor mládeže vyhlásilo výzvy na podporu mládeže.

KOMUNITA MLADÝCH a PRIORITY mládežníckej politiky

Fond na podporu umenia Výzva č. 6/2019

Výzvu č. 6/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.2.1 Tvorba javiskového diela – tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
 

Študenti a stredoškoláci do sveta

Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma.

V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

Harmonogram:

Uzávierka predkladania žiadostí 12. apríla 2019 do 24.00 (piatok)
Plánovaná výška grantu 55 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt 5000 €

viac informácií na stránka Nadácia Tatrabanky http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/