Enviromentálny Fond

Enviromentálny Fond

Možnosť získať dotáciu Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2017 Viac »

IROP

IROP

Vyhlásená výzva na zvýšenie kapacít materských škôl ... Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

OP KŽP -Recyklácia a opätovné použitie odpadov

OP KŽP -Recyklácia a opätovné použitie odpadov

Dotácia na opätovné použitie, recykláciu (nie) nebezpečných odpadov.. Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Dotácie sú poskytnuté na nasledovné typy produktov: slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá + veterné turbíny a kotly na biomasu Viac »

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Dotácie územnoplánovacej dokumentácie pre rok 2017 Viac »

 

V základnej škole úspešnejší

Oprávnený žiadateľ:
základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zriadovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu

Výzvy na predkladanie projektov v rámci programu Európa pre občanov

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Európa pre občanov. Táto oblasť bude podporovať činnosti, ktoré podnecujú úvahy o európskej histórii a kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a o spoločných hodnotách v najširšom zmysle, so zreteľom na rodovú rovnosť.

Gesto pre mesto

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste a preto rada pomôže projektom na zlepšenie života nás všetkých. Prihláste svoj projekt do programu na www.gestopremesto.sk a spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberieme 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt. Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk.

Finančná podpora: 1 000 € (pre projekt)
Aktuálna téma podpory projektov: PRÍRODNÉ A SOCIÁLNE PROSTREDIE
Obdobie: JAN. – MAR. 2017
Viac informácií sa dozviete tu

„Vy rozhodujete, my pomáhame“

Nadácia Tesco vyhlasuje druhé Grantového kolo na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma 100 000 €. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 €

V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší.

Zvýšenie a zlepšenie nemotorovej dopravy – eco green

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

Podpora základných škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016

Vzdelávanie pre 21. storočie – IT Akadémia

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Intenzita pomoci pre žiadateľa/partnera je stanovená nasledovne:
príspevková organizácia
zdroje EÚ (ESF) 85%
štátny rozpočet 15%

verejné vysoké školy
zdroje EÚ (ESF) 85%
štátny rozpočet 10%
spolufinancovanie 5%

viac informácií nájdete TU

Podpora samozamestnania mladých ľudí

Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 23.06.2017
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
– Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017
– Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017
– Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

Vzdelávanie pre 21. storočie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.