SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

Absolventská prax u nás v RRA

Absolventská prax u nás v RRA

Rozbehnite svoje vedomosti u nás... Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

 

Výzva „Múdre hranie“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí v rozvojovom projekte „Múdre hranie“.

Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným materským školám (aj špeciálnym), vrátane organizačnej zložky materská škola na základnej škole s materskou školou alebo spojenej škole. Financie sa dajú použiť na nákup detských kníh a didaktických pomôcok uvedených vo výzve a zozname pomôcok. Cieľom projektu je zlepšiť vybavenie materských škôl na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. 

Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na náklady pre právnické osoby – podnikateľov v segmente kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu, ktorá je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Štruktúra informácií má za cieľ pomôcť vám zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie.

Výzva č. 5/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona
č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

Výzva č. 4/2021 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) a súlade s vnútornými predpismi fondu, najmä Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2020 a Štruktúrou podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2021, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/-ky v nasledujúcich podprogramoch:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

podľa § 3 písm. a) bod 2  zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a schválenej Schémy štátnej pomoci na  podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím choroby COVID-19 – dotácie na fixné náklady SA.59996 (2020/N) (ďalej len „schéma štítnej pomoci“) a schválenej Schémy minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – DM-11/2020 (ďalej len „schéma de minimis“)

Výzva na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd 2021

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021 

Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 769 500 EUR. 

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 3/2021

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

Divadlo
1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty – divadlo 250 000 EUR 5

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Environmentálny fond podporuje formou dotácie a vyhlasuje výzvu v oblasti L. „L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA (nehospodárska činnosť) „

Výzva

V rámci činnosti L7 je možné realizovať nasledovné aktivity, a to za predpokladu, že žiadatelia môžu pomôcť týmto ďalším aktivitám z iných verejných zdrojov (podmienka realizácie aktivít 7 – 9 je realizácia aspoň jednej z aktivít 1 – 6):

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
2. zateplenie / výmena strechy, realizácia zelenej extenzívnej strechy;
3. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia;

4. výmena otvorových výplní  (okná, dvere, sklenená stena). Sklenená stena musí byť opatrená špeciálnymi polepovými fóliami (nálepky) alebo špeciálnou úpravou skla, ktoré znižujú vtáky so sklom;

EF J. Oblasť: ELEKTROMOBILITA

Činnosť J1
Podpora elektromobility:
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov). Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neevidovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky).

Eniromentálny Fond Oblasť L: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť L5: 200 000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.  Do 16. 04. 2019 vrátane.