SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

Absolventská prax u nás v RRA

Absolventská prax u nás v RRA

Rozbehnite svoje vedomosti u nás... Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

 

Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)

 

Úrad vlády Slovenskej Republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Integrovaná výzva – Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)“

Vyhlasovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 28.06.2024

Dátum uzavretia: 

 • 1. hodnotiaceho kola je 12. 8. 2024
 • 2. hodnotiaceho kola je 12. 9. 2024

 

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je zlepšiť prístup a využívanie základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti pre obyvateľov obcí z Atlasu rómskych komunít 2019, najmä pre obyvateľov osídlení MRK, prostredníctvom komplexného riešenia v oblastiach pitná voda, kanalizácie, nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie ako aj príprava projektovej dokumentácie.

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 50 460 000 EUR.

Financovanie: 100 % celkových oprávnených výdavkov

Program obnovy dediny

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond

Dátum uzavretia: 02. 09. 2024

Výzva na predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu zameraná na oblasť „Program obnovy dediny“

 

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec bez štatútu mesta – výlučne podľa zákona o obecnom zriadení.

ROZVOJ ODPADOVÉHO A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond

Dátum uzavretia: 02. 09. 2024

 

Výzva na predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Environmentálneho fondu zameraná na oblasť „Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva“

 

 

 

 

 

 

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Obec/mesto – podľa zákona o obecnom zriadení,
 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou podľa bodu 1,
 • Združenie obcí podľa § 20b a nasl. zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, zriadené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka,
 • Združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov, ktorého členmi sú len obce.

Národný projekt Zručnosti pre trh práce

 

Možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Aktivita č. 1: Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie
Aktivita č. 2: Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET

PROGRAM SLOVENSKO

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Projekt je zameraný na podporu zamestnateľnosti:

 • uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivity č. 1 Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie,
 • mladých uchádzačov o zamestnanie a mladých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú NEET v rámci aktivity č. 2 Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET.

Národný projekt Zručnosti pre trh práce

 

Možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie v rámci národného projektu

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE
Aktivita č. 3: Podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie

PROGRAM SLOVENSKO

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia:

Záujemca o zamestnanie (ďalej len ZoZ), ktorý je podľa § 7 zákona o službách zamestnanosti občanom, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzač o zamestnanie.

Cieľovou skupinou v rámci tohto projektu, nie je ZoZ, ktorý je:
– študentom strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia,
– poberateľom starobného dôchodku,
– poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
– samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti.

Triedený zber komunálnych odpadov

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 29.1.2024

Dátum uzavretia: 31.5.2024

Cieľ výzvy

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky KO, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.

Výška spolufinancovania: minimálne 8,00 %

Hlavné aktivity projektu

 1. Výstavba nových zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
 2. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
 3. Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO za podmienky, ak je zberný dvor vybudovaný, resp. disponibilný v rámci aktuálne zavedeného systému triedeného zberu KO.

Hlavné aktivity projektu nie je možné v rámci jednej ŽoNFP kombinovať. Žiadateľ je oprávnený predložiť ŽoNFP iba na jednu spomedzi uvedených troch hlavných aktivít projektu.

Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry

 

Vyhlasovateľ: Fond na podporu športu

 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Vyhlásenie výzvy: 15.11.2023

Termín podávania žiadostí: od 1.2.2024 do 29.2.2024

Účelom podpory je výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry ako napr.: štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu podľa § 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnený žiadateľ:

 • športová organizácia,
 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • verejná vysoká škola,
 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy
 • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy.

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

 

 

 

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

 

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Vyhlasovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dátum vyhlásenia: 22.12.2023

Typ výzvy: otvorená

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.

Miera financovania NFP zo EFRR a ŠR: 100 % (v prípade úspory primárnej energie viac ako 60 %)

Cena regiónov

Samosprávne kraje Slovenska

 

 

SK8 spúšťa prihlasovanie nominácií do 1. ročníka ocenenia Cena regiónov

 

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci so samosprávnymi krajmi vyhlasuje 1. ročník ocenenia CENA REGIÓNOV. Cieľom je verejne poďakovať aktívnym obyvateľom a oceniť jednotlivcov, ktorí v roku 2023 výrazne prispeli k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov na Slovensku.