Enviromentálny Fond

Enviromentálny Fond

Možnosť získať dotáciu Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2017 Viac »

IROP

IROP

Vyhlásená výzva na zvýšenie kapacít materských škôl ... Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

OP KŽP -Recyklácia a opätovné použitie odpadov

OP KŽP -Recyklácia a opätovné použitie odpadov

Dotácia na opätovné použitie, recykláciu (nie) nebezpečných odpadov.. Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Dotácie sú poskytnuté na nasledovné typy produktov: slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá + veterné turbíny a kotly na biomasu Viac »

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Dotácie územnoplánovacej dokumentácie pre rok 2017 Viac »

 

5. ročník Grantového programu Dôvera

O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

 • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu,
 • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
 • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Výzva č. 5/2017

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie
1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
5.1.3 Akvizícia knižníc

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty – predpisy upravujúce podporunú činnosť. Viac informácií nájdete TU

aces – act local: Výzva Nadácie ERSTE

Otvorená výzva na predkladanie projektov

Téma na rok 2017
„Na každom z nás záleží. Spoločne pre sociálnu inklúziu.“

Výzva je určená študentom a učiteľom všetkých typov verejných základných a stredných škôl z oprávnených krajín s cieľovou skupinou študentov vo veku 13 – 17 rokov. Škola, ktorá sa chce do programu zapojiť, si nájde lokálneho mimoškolského partnera/partnerov (ako napr. miestne občianske združenie, materské centrum a pod.) a predloží spoločný partnerský projektový návrh na danú tému s konkrétnou predstavou spolupráce v rámci miestnej komunity.

Uzávierka pre podávanie projektov: 28.02.2017

Podrobné informácie o grantovej výzve v angličtine nájdete tu. Online prihlasovací formulár nájdete v sekcii How to apply.

Hlavné princípy programu aces – act local:
·         demokratické občianstvo
·         ľudská dôstojnosť
·         aktívne zapojenie študentov
·         vzdelávanie zamerané na činy
·         spolupráca v rámci komunity

18. ročník Grantový program Hodina deťom

Finančné prostriedky 18. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. mája 2017, rozdelíme do týchto programových oblastí:

II. výzva Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Výzva je vyhlásená v rámci:

 • prioritnej osi 1 „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 700 968,15 €)
 • prioritnej osi 3 „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“ (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 98 059,50 €)

Termín na predkladanie žiadostí: od 07.02.2017 do 31.03.2017  v čase do 15:00 hodiny

Požiadavky na elektronickú verziu žiadosti:
Žiadosť musí byť podávaná  prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní“ na adresu www.e-interreg.eu

Medzinárodný vyšehradský fond – Malé granty

Vyšehradský fondOprávnený žiadateľ: mimovládne organizácie, neziskové organizácie, obce, školy a iné verejné inštitúcie.

Podporované aktivity:
kultúrna spolupráca,
vedecké výmeny a výskum,
školstvo,
výmeny mládeže,
cezhraničná spolupráca
propagácia cestovného ruchu.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadosti: 1. 3. 2017

Medzinárodný vyšehradský fond – Štandardné granty

Vyšehradský fondOprávnený žiadateľ: mimovládne organizácie, neziskové organizácie, obce, školy a iné verejné inštitúcie.

Podporované aktivity:
kultúrna spolupráca,
vedecké výmeny a výskum,
vzdelávanie,
výmeny mládeže,
cezhraničná spolupráca
propagácia cestovného ruchu.
Minimálna výška podpory na jeden projekt: 6 001 EUR (v priemere sa rozpočty projektov pohybujú v rozmedzí 10 000 – 15 000 €)
Uzávierka prijímania žiadosti: 1. 3. 2017

Interreg Europe – tretia výzva

Tretia verejná výzva na predkladanie projektov Interreg Europe bude otvorená v období od 1. marca do 30. júna 2017.

Výzva podporí projekty v rámci 4 tematických cieľov, a to:
– posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií;
– posilnenie konkurencieschopnosti MSP;
– podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a
– ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.

Otázky, na ktoré ste nedostali odpoveď na www.interregeurope.eu, Vám môže pomôcť zodpovedať individuálna konzultácia. Národné kontaktné miesto pre Interreg Europe, Vám v rámci dohodnutého stretnutia poskytne podrobnejšie informácie o programe a možnostiach zapojenia sa do pripravovanej výzvy. Termín si môžete rezervovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktu.

Kontaktné údaje:
Ministerstvo hospodárstva SR
Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe
E-mail: interregeurope@mhsr.sk
www.mhsr.sk

Bezpečne na cestách – Nadácia Volkswagen

Grantový program podporujúci dopravnú výchovu v materských a základných školách sa stretol s veľkým záujmom verejnosti. Od svojho vzniku umožnil kvalitnejšie prepojiť teóriu a prax prostredníctvom kreatívnych aktivít a interaktívnych hier s dopravnou tematikou či realizáciou viacerých detských dopravných ihrísk vybudovaných v rámci podporených projektov po celom Slovensku.

Ciele grantového programu:

Zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti vo všetkých regiónoch Slovenska
Podporiť záujem detí o dopravnú výchovu
Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na Slovensku
Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania detí do vzdelávacieho procesu
Zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti v rámci školy
Žiadateľ:
materské školy na Slovensku
neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace popri materských školách

Za jednu materskú školu môže byť podaný maximálne jeden projekt (v prípade doručenia viacerých žiadostí budú obe vylúčené).

Zelená dobrovoľníkom – Nadácia Volkswagen

V inšpiratívnej začínajúcej tradícii Nadácia pokračuje aj v roku 2017 a novým grantovým programom opäť dáva dobrovoľníkom zelenú. Vďaka dobrovoľníkom z radov zamestnancov sa do programu môžu zapojiť základné a materské školy na celom Slovensku a venovať niektoré z jarných dní spoločnej dobrovoľníckej aktivite.

Ciele grantového programu:

 • Podporiť dobrovoľnícku verejnoprospešnú aktivitu nielen zamestnancov Volkswagen Slovakia a ich detí
 • Skrášliť areály materských a základných škôl: upraviť školský dvor, ihrisko, vysadiť stromy a trávnik, namaľovať múry a lavičky, opraviť plot, chodníky atď.
 • Podporiť regióny, z ktorých zamestnanci pochádzajú
 • Zvýšiť eko-povedomie