SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

Absolventská prax u nás v RRA

Absolventská prax u nás v RRA

Rozbehnite svoje vedomosti u nás... Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

 

Národný projekt Zručnosti pre trh práce

 

Možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Aktivita č. 1: Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie
Aktivita č. 2: Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET

PROGRAM SLOVENSKO

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Projekt je zameraný na podporu zamestnateľnosti:

 • uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivity č. 1 Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie,
 • mladých uchádzačov o zamestnanie a mladých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú NEET v rámci aktivity č. 2 Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET.

Národný projekt Zručnosti pre trh práce

 

Možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie v rámci národného projektu

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE
Aktivita č. 3: Podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie

PROGRAM SLOVENSKO

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia:

Záujemca o zamestnanie (ďalej len ZoZ), ktorý je podľa § 7 zákona o službách zamestnanosti občanom, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzač o zamestnanie.

Cieľovou skupinou v rámci tohto projektu, nie je ZoZ, ktorý je:
– študentom strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia,
– poberateľom starobného dôchodku,
– poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
– samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti.

Triedený zber komunálnych odpadov

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 29.1.2024

Dátum uzavretia: 31.5.2024

Cieľ výzvy

Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky KO, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.

Výška spolufinancovania: minimálne 8,00 %

Hlavné aktivity projektu

 1. Výstavba nových zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
 2. Rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO.
 3. Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO za podmienky, ak je zberný dvor vybudovaný, resp. disponibilný v rámci aktuálne zavedeného systému triedeného zberu KO.

Hlavné aktivity projektu nie je možné v rámci jednej ŽoNFP kombinovať. Žiadateľ je oprávnený predložiť ŽoNFP iba na jednu spomedzi uvedených troch hlavných aktivít projektu.

Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry

 

Vyhlasovateľ: Fond na podporu športu

 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Vyhlásenie výzvy: 15.11.2023

Termín podávania žiadostí: od 1.2.2024 do 29.2.2024

Účelom podpory je výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry ako napr.: štadión, športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie určené na vykonávanie športu podľa § 3 písm. o) zákona č. 440/ 2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnený žiadateľ:

 • športová organizácia,
 • obec,
 • vyšší územný celok,
 • verejná vysoká škola,
 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy
 • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou a strednej školy.

Odborná prax vo Švajčiarsku pre mladých ľudí zo Slovenska – príležitosť pre vzdelávanie, spoznávanie a zárobok

 

 

 

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

 

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Vyhlasovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dátum vyhlásenia: 22.12.2023

Typ výzvy: otvorená

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.

Miera financovania NFP zo EFRR a ŠR: 100 % (v prípade úspory primárnej energie viac ako 60 %)

Cena regiónov

Samosprávne kraje Slovenska

 

 

SK8 spúšťa prihlasovanie nominácií do 1. ročníka ocenenia Cena regiónov

 

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci so samosprávnymi krajmi vyhlasuje 1. ročník ocenenia CENA REGIÓNOV. Cieľom je verejne poďakovať aktívnym obyvateľom a oceniť jednotlivcov, ktorí v roku 2023 výrazne prispeli k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov na Slovensku.

Výzva na vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

Sprostredkovateľský orgán PSK – Ministerstvo životného prostredia SR

Dátum vyhlásenia: 30.11.2023

Dátum uzavretia: 30.4.2024

 

 

Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami

a zdroj EÚ: 40 000 000,00 €

Miera príspevku: 100 %

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby a právnické osoby

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby slúži na riešenie krízovej životnej situácie alebo mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby. V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800 eur.

Za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadnu nepriaznivú sociálnu situáciu sa považujú najmä situácie, v ktorých sa žiadateľ ocitol náhle, nečakane, nepredvídateľne. Ide najmä o:

 • následky živelných udalostí (záplavy, víchrica, prívalové dažde, požiar, výbuch a iné) napr. na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, hygienických prostriedkov, prostriedkov osobnej spotreby, obnova zariadenia domácnosti vrátane nábytku
 • strata živiteľa rodiny resp. rodiča v rodine kde sú maloleté nezaopatrené deti, napr. na zabezpečenie výdavkov na pohreb, preklenutie doby do priznania pozostalostných dávok a pod.
 • vážne ochorenie alebo úraz člena domácnosti na zabezpečenie s tým súvisiacich mimoriadnych výdavkov
 • mimoriadne výdavky súvisiace s ochorením člena domácnosti, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia ani z prostriedkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 • mimoriadny výdavok na zabezpečenie opravy alebo kúpy zariadenia nevyhnutného na zabezpečenie základných životných potrieb (napr. kotol na kúrenie, zariadenie na ohrev vody, šporák, pračka a pod. alebo na nevyhnutný nábytok ako posteľ, skriňa a pod.) osamelých osôb s nízkym príjmom.

Vy rozhodujete, my pomáhame

Vyhlasovateľ: TESCO v spolupráci s nadáciou Pontis

Dátum vyhlásenia: 9.10.2023

Uzávierka prijímania žiadostí: 5.11.2023

Tesco vyhlasuje 14.edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.

Tesco rozdelí sumu  169 400 eur medzi 231 projektov v 77 regiónoch Slovenska. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco. Grantová komisia vyberie 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco v období od 15.januára 2024 do 11. februára 2024. Poradie víťazov vyhlásime ku koncu februára 2024.