SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

Absolventská prax u nás v RRA

Absolventská prax u nás v RRA

Rozbehnite svoje vedomosti u nás... Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

 

3D Virtualny Svet

Program obnovy dediny 2019

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny.
MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:
5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta
8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí

Uzávierka žiadostí: 31. október 2018 rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru životného prostredia

Fond na podporu umenia Výzva č. 1 a 2/2019

Fond na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásil výzvy č.1 a č.2 pre podporu umenia a kultúry.

VÚB rozdelí 200 000 € pre komunity

Nadácia VÚB podporí projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Bude podporených 32 komunitných projektov (4 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 5 000 €.  Najkvalitnejší projekt, t.j. projekt s najvyšším počtom hlasov verejnosti v každom kraji získa navýšenie grantu o 100 %. Čiže v každom z 8 krajov bude víťazovi hlasovania udelených ďalších 5 000 €.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt komunity

Projekty je možné zasielať do 19.10 do 24.00 hod. Formulár žiadosti o grant nájdete tu

Výzva pre žiadateľov o podporu pre vinársky rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dňa 11.09.2018 výzvu pre žiadateľov o  podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019. Predmetom žiadosti je:

1.nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo zrenie vína,

2.investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR slúžiacim na rýchle dekódovanie informácií o pôvode vína (QR kód),

3.investície do označovania nových korkových alebo sklenených uzáverov vína s chráneným označením pôvodu výrazom „Districtus Slovakia Controllatus“ alebo skratkou „D. S. C.“.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt robenie vína

Žiadosti je možné podávať v termíne do 15.10.2018

Viac informácii sa dozviete tu

Plánovaná výzva!!!

Pôdohospodárstva platobná agentúra (PPA) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnila na svojom webovom portáli aktualizovaný harmonogram plánovaných výziev. Predmetom harmonogramu je výzva pre podopatrenie 7.2 „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov“, ktorá je naplánovaná na mesiac december 2018.

Súvisiaci obrázok

Aktualizovaný harmonogram nájdete tu

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 27.07.2018 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Oprávnení žiadatelia:

  • Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy)
  • Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy)
  • Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy
  • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

Wifi pre teba!

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásil výzvu zameranú na rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo s názvom výzvy Wifi pre teba.

Výzva č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre  opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku,
podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, zameranie výzvy: Zavlažovanie

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Dátum vyhlásenia výzvy: 16.07.2018

Dátum uzavretia výzvy: 15.11.2018

NOVÝ ROČNÍK ŠTIPENDIA KRÍDLA

Prihláste sa a získajte štipendium vo výške 3 000 €!!!

Zapojiť sa môžu všetci tí, ktorí  sú prijatí na akúkoľvek zahraničnú univerzitu a zároveň majú ambície angažovať sa v prospech širšej spoločnosti. Ak máš záujem, pošli štruktúrovaný životopis vo formáte Europass a motivačný list na mail: stipendiumkridla@provida.sk do 31. júla 2018. 
Viac informácii sa dozvieš tu