Cezhraničná spolupráca

Cezhraničná spolupráca

INTERREG V-A SK-CZ/2016/ spolupráca SK a CZ Viac »

OP KŽP

OP KŽP

Separovaný zber a predchádzanie vzniku biologických odpadov - č.10,11 Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Zostavíme, alebo pomôžeme Vám zostaviť projekt podľa Vašich požiadaviek Viac »

OP Výskum a inovácie

OP Výskum a inovácie

zlepšenie konkurencieschopnosti a zvýšenie úrovne Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

ŠKOLENIA

ŠKOLENIA

Ponúkame možnosť školení, seminárov a vzdelávacie aktivity... Viac »

 

Komunitné centrá – marginalizované skupiny

MV SR podporí výstavbu a MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunityrekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

Účel a základný cieľ výzvy: Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Dunajská stratégia 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývojaAgentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike.
Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 07. 2016, dátum ukončenia výzvy je 30. 09. 2016.
Viac o výzve na web stránke Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

PROGRAM OBNOVY DEDINY

ProgramObnovyDediny Kvalita životného prostredia na vidieku
Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Uzávierka žiadostí:31. október 2016
Maximálna výška dotácie
5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta
8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí
Viac na stránke obnova dediny PDF na stiahnutie

Mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom zväzkom Euroregión “Tatry”

Dňa 30.6.2016 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Prešovským samosprávnym krajom vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Uzavretie výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Uzavretie výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Výzva mikroprojekty 2014 – 2020 – KER

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Férová nadácia – Grantový program

O2smallFérová Nadácia grantom podporí jednotlivcov, subjekty a projekty, ktoré na Slovensku podporujú zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce. Férová Nadácia si berie za úlohu pomôcť mladým ľuďom pretaviť svoje plány na realitu. Chceme pripraviť, podporovať a pomáhať mladým ľuďom rozbehnúť ich vlastné podnikanie, nájsť si lepšie uplatnenie, či pomôcť v štarte kariéry alebo vlastného podnikania (vzdelávacie programy, rekvalifikačné kurzy, prax, projekty venujúce sa rozvoju vedy či vzdelávania a pod.)
Aká je maximálna výška podpory?
Nie je. Všetko záleží od nápadu a toho, čo bude podľa nás potrebovať. Férová Nadácia Formulár vyplniť do 18.Júla 2016

ZSE rozprúdime život v obciach a mestách

ZSENadácia ZSE vyhlasuje prvý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny, ktorého zámerom je podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západoslovenského regiónu.O grant môžete požiadať do 14. júla 2016

Enviromentálny Fond 2017 dotácie

enviromentálny fondPredkladanie žiadostí o podporu formou dotácie:

termín na predloženie žiadostí je: do 31. 10. 2016 (platí pre bod I. tejto špecifikácie), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie. Nakoľko fyzické doručenie žiadosti na Environmentálny fond je možné len v pracovných dňoch, termín na predloženie žiadosti je do 31.10.2016
v priebehu celého kalendárneho roka 2017 (platí pre body II. a III. tejto špecifikácie), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie.
Maximálna miera podpory a maximálna výška žiadanej dotácie (platí pre body I. a II. tejto špecifikácie pre všetky oblasti, ak nie je v rámci ich podrobnejšej špecifikácie uvedené inak): Maximálna miera podpory formou dotácie je 95% z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. Maximálna výška žiadanej dotácie – nie je ohraničená s výnimkou podpory formou dotácie v rámci POD. Oblasti: Program obnovy dediny – Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku. V prípade podpory v oblasti POD je maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť 5.000,- EUR pre Obec bez štatútu mesta a 8.000,- EUR pre Mikroregionálne združenie obcí pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. viac informácií