SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

Absolventská prax u nás v RRA

Absolventská prax u nás v RRA

Rozbehnite svoje vedomosti u nás... Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

 

Rozvojom environmentálnej infraštruktúry → k lepšej kvalite života!

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia podporí projekty, ktoré prispejú k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Zapojte sa do VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a prispejte tak k zníženiu znečisťovania ovzdušia a zlepšeniu jeho kality. 

Získajte ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám s IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 07. 11. 2018 VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. 

Záujemcovia o zvýšenie kapacít infraštruktúry pre materské školy zbystrite pozornosť!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

vyhlásilo dňa 05. 11. 2018

otvorenú VÝZVU na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
so špecifickým cieľom zvýšiť hrubú zaškolenosť detí materských škôl. 

3D Virtualny Svet

Program obnovy dediny 2019

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny.
MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:
5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta
8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí

Uzávierka žiadostí: 31. október 2018 rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru životného prostredia

Fond na podporu umenia Výzva č. 1 a 2/2019

Fond na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásil výzvy č.1 a č.2 pre podporu umenia a kultúry.

VÚB rozdelí 200 000 € pre komunity

Nadácia VÚB podporí projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Bude podporených 32 komunitných projektov (4 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 5 000 €.  Najkvalitnejší projekt, t.j. projekt s najvyšším počtom hlasov verejnosti v každom kraji získa navýšenie grantu o 100 %. Čiže v každom z 8 krajov bude víťazovi hlasovania udelených ďalších 5 000 €.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt komunity

Projekty je možné zasielať do 19.10 do 24.00 hod. Formulár žiadosti o grant nájdete tu

Výzva pre žiadateľov o podporu pre vinársky rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dňa 11.09.2018 výzvu pre žiadateľov o  podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019. Predmetom žiadosti je:

1.nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo zrenie vína,

2.investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR slúžiacim na rýchle dekódovanie informácií o pôvode vína (QR kód),

3.investície do označovania nových korkových alebo sklenených uzáverov vína s chráneným označením pôvodu výrazom „Districtus Slovakia Controllatus“ alebo skratkou „D. S. C.“.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt robenie vína

Žiadosti je možné podávať v termíne do 15.10.2018

Viac informácii sa dozviete tu

Plánovaná výzva!!!

Pôdohospodárstva platobná agentúra (PPA) v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnila na svojom webovom portáli aktualizovaný harmonogram plánovaných výziev. Predmetom harmonogramu je výzva pre podopatrenie 7.2 „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov“, ktorá je naplánovaná na mesiac december 2018.

Súvisiaci obrázok

Aktualizovaný harmonogram nájdete tu

Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil dňa 27.07.2018 výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Oprávnení žiadatelia:

  • Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy)
  • Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy)
  • Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy
  • Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)