SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

 

Výzva v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil dňa 16.05.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Dotáciu možno poskytnúť subjektom územnej spolupráce. Termín na podanie žiadosti je do 20. júna 2018!!!

Oprávnené aktivity:

1.Podpora prípravy akčných plánov rozvoja pre okres:

  • v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie
  • pre ktorý ku dňu 22.1.2018 nebol spracovaný akčný plán podľa zákona č. 336/2015 Z. z.
  • pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017.

EKOškola na dosah!

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia prostredníctvom modernizácie verejných priestorov obcí a miest – tento rok konkrétne budov materských a základných škôl formou riešení zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti a alternatívne formy dopravy.

Oprávnené subjekty:

  • MŠ a ZŠ v okruhu najviac 30 km od AE Mochovce,
  • MŠ a ZŠ v okruhu  najviac 30 km od AE Jaslovské Bohunice,
  • MŠ a ZŠ v okruhu najviac 30 km od TE Nováky,
  • MŠ a ZŠ v okruhu najviac 30 km od TE Vojany a od vodných elektrární patriacich Slovenským elektrárňam.

Spojme sa pre dobrú vec 2018

Máte záujem zlepšiť miesto, v ktorom žijete? Vnímate problémy vo svojom okolí a máte nápad, ako ich vyriešiť? Máte predstavu, ako do diania v komunite zapojíte mladých ľudí, staršiu generáciu, aj sociálne či zdravotne znevýhodnených obyvateľov? Veríte, že Váš projekt pomôže skrášliť prostredie, utužiť vzťahy v komunite a prispeje k pozitívnej zmene?

SPPravmeTo – motivácia mladých

Motivovať deti a mládež (6 -19 rokov), k riešeniu svojej situácie, k aktívnemu postoju k prostrediu v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. 

Podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

V rámci výzvy Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení.

Vzdelaním k integrácii

Grantový program, ktorý podporuje vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 26 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb, ako i občianskych združení venujúcich sa znevýhodneným deťom a mládeži do 26 rokov.

Náučné chodníky

Aj Vás zaujíma životné prostredie, radi trávite čas vo voľnej prírode a spoznávate krásy krajiny?Ak áno môžete sa zapojiť do výzvy, ktorá podporuje budovanie náučných chodníkov a krajšie životné prostredie.

40. VÝZVA – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasilo 40. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 17 000 000 €.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1. Subjekty verejnej správy:
a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) ostatné subjekty verejnej správy,
d) obce a vyššie územné celky,
e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.
2. Združenia fyzických alebo právnických osôb.
3. Združenia fyzických osôb.
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

ELEKTROMOBILITA

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť J1: Podpora elektromobility. Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).

Oprávnení žiadatelia: obce, VÚC
Maximálna výška podpory: 30 000,00 €
Výška spolufinancovania: 5 %
Dátum ukončenia: 02.05.2018