Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

dotácie územnoplánovacej dokumentácie pre rok 2017 Viac »

IROP

IROP

Vyhlásená výzva na zvýšenie kapacít materských škôl ... Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

OP KŽP -Recyklácia a opätovné použitie odpadov

OP KŽP -Recyklácia a opätovné použitie odpadov

Dotácia na opätovné použitie, recykláciu (nie) nebezpečných odpadov.. Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Dotácie sú poskytnuté na nasledovné typy produktov: slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá + veterné turbíny a kotly na biomasu Viac »

 

„Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“

axa-582x264AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy, výskumu či umenia. Nadačný fond pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov. Za žiaka vo veku 15 – 18 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Čistý mesačný príjem rodiny uchádzača, rozrátaný rovným podielom, nemôže byť vyšší ako 250 EUR na jedného člena domácnosti. Žiadateľ musí vo vybranej oblasti (veda, výskum, umenie) dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

Oprávnení žiadatelia:

 • žiaci stredných škôl
 • študenti vysokých škôl

Podpora môže byť poskytnutá na:

 • Náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
 • Náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
 • Náklady spojené s vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
 • Ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta
 • Náklady na úhradu internátu alebo ubytovania počas štúdia môžu byť podporené max. do výšky 50 %.

Výška finančnej podpory:

Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 2.000 EUR, minimálna výška je 500 EUR. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 25 000 EUR.

Viac informácii sa dozviete tu

Výzva na podporu prístupu k pitnej vode (OPLZ-PO6-SC611-2016-3)

op-ludske-zdrojeMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 10. marca 2017
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 14. septembra 2017

Viac informácii sa dozviete tu

 

KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP

KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo“.
V tejto súvislosti zámerom tejto výzvy je vyzvať k predkladaniu návrhov na partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na rozvoj vzdelávania prácou, a tak prispieť k cieľu z Rigy, a to podporovať vzdelávanie prácou vo všetkých jeho formách s osobitným dôrazom na učňovstvo. 

Uzatváranie partnerstva – Ochrana detí pred násilím

op-ludske-zdrojeCieľom národného projektu je podpora efektívnejšieho fungovania systému ochrany deti pred násilím.
Viac informácií nájdete TU

Podpora kultúry a umenia 4/2017

fond na podporu umeniaFond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia umožňuje oprávneným žiadateľom získať finančné prostriedky na nasledujúce programy.
1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
3.1.2 Vzdelávacie aktivity – divadlo
3.2.2 Vzdelávacie aktivity – tanec
3.3.2 Vzdelávacie aktivity – hudba
3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.5.2 Vzdelávacie aktivity – literatúra
3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity
3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity
4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.12.2016. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Viac o výzve tu

Podpora MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore

mksr_logo_sk_color_1477312719Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlasuje výzvu na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Výška finančných prostriedkov:

Bratislavský kraj 2 000 000€    Ostatné kraje 48 000 000€

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov – slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena:
  • b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď),
  • d) pod číslom 8 – Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 – Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR,
 • Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2, § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR,
 • Neziskové organizácie, občianske združenia.

Výzva na podporu mikro, malých a stredných podnikov

OPvyskum a InovacieMinisterstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov a na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov.

Oprávnené činnosti:

 • nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania,
 • marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh,
 • aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z.

Výška finančných prostriedkov:

 • pre nové a začínajúce podniky 30 000 000 €
 • pre existujúce podniky 40 000 000 €

Základným rozdielom medzi predmetnými výzvami je dĺžka podnikania s tým, že v rámci výzvy pre nové a začínajúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci menej ako 3 roky a v rámci výzvy pre existujúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci minimá

Pre kompletné informácie k výzvam sa dozviete tu

Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie

logo MSVVAS SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty, ktorých cieľom je podporiť zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokoškolského vzdelávania v SR prostredníctvom posilnenia medzinárodného rozmeru vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Oprávnení žiadatelia: verejné vysoké školy
Alokovaná suma: 3 milióny € na obdobie 2017 – 2019
Spoluúčasť žiadateľa: najmenej 15%
Termín na predloženie žiadosti: do 15. decembra 2016

Viac informácií tu

Rozvojové projekty – VÝZVA

logo MSVVAS SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na rozvojové projekty verejných vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.. Vysoké školy sa môžu uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov, ktoré sa podávajú na ministerstvo.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA: verejné vysoké školy
TERMÍN NA PREDLOŽENIE: 09. decembra 2016

NedisKVALIFIKUJ SA!

logo MSVVAS SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo 21.11.2016 výzvu na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!

Oprávnení žiadatelia:
– fyzické a právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) Obchodného zákonníka registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov
– vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako poskytovatelia ďalšieho vzdelávania v zmysle §2 ods. 4 predmetného zákona
– gymnáziá a stredné odborné školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy
– mimovládne neziskové organizácie
– stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Alokácia výzvy: 15 000 000 €
Viac informácii sa dozviete tu