Enviromentálny Fond

Enviromentálny Fond

Možnosť získať dotáciu Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2017 Viac »

MFSR

MFSR

Podpora individuálnych potrieb obce.. Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

OP KŽP -Recyklácia a opätovné použitie odpadov

OP KŽP -Recyklácia a opätovné použitie odpadov

Dotácia na opätovné použitie, recykláciu (nie) nebezpečných odpadov.. Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Dotácie sú poskytnuté na nasledovné typy produktov: slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá + veterné turbíny a kotly na biomasu Viac »

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy OP KŽP Viac »

 

Výzva č. 6/2017 Fondu na podporu umenia

Ak ste činní v oblasti umenia, kultúry či kreatívneho priemyslu a radi by ste zhmotnili svoju víziu do reality, požiadajte si vo Fonde na podporu umenia o finančné prostriedky pre realizáciu Vášho projektu.
! Ak žiadateľ predkladá projekt v roku 2016, a predkladal už príslušné doklady k nejakej žiadosti v roku 2016 do FPU, žiadateľ nemusí predkladať doklady znova pre rok 2016, zároveň je nutné uviesť, pri akom projekte ste doklady predložili do FPU.
! Pre výzvy, ktoré sú vyhlásené v kalendárnom roku 2017, je žiadateľ povinný podať doklady k žiadosti podľa Zásad o poskytnutí finančných prostriedkoch z FPU znova v origináli (alebo overenej kópii). Pre všetky ďalšie žiadosti je povinný uviesť, kde sa nachádzajú originály povinných dokladov.

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Dňa 27.02.2017 bola zverejnená 19. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevokv rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Oprávneným žiadateľom sú nasledovné: Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne 60 000 000 EUR a Subjekty územnej samosprávy 60 000 000 EUR.
V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+.Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že v priebehu mesiaca marec 2017 bude organizovať informačné semináre k výzve. Miesto konania a čas informačných seminárov budú vopred zverejnené na stránkach OP KŽP a SIEA. Viac informácií na OP KŽP

 

Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky (MRK)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky – OPLZ-PO6-SC611-2017-1.
Vyhlásená – 27. február 2017

Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program KŽP vyhlasuje 17. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 21 000 000 EUR. Dátum vyhlásenia výzvy 24.2.2017

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1   30. 04. 2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2   31. 07. 2017

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje 18. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov. Prioritná os: 1. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18
Dátum vyhlásenia: 24. 02. 2017

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15. 05. 2017 

Fond malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov:
PO1 – Príroda a kultúra

 • Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

 • Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Viac informácií na stránke TU

Obnovme si svoj dom

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Dotácie budú poskytované v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom v novom podprograme 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, vysoké školy, Matica slovenská, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a fyzické osoby.
Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť do 18. apríla 2017 (vrátane) 

Dotácia MF SR pre individuálne potreby obce

MF SROd roku 2017 je pripravená možnosť pridávať prílohy k žiadosti v elektronickej forme. Predpokladá sa tým úspora poštových nákladov na strane žiadateľa, zjednodušenie prijímania žiadostí na strane ministerstva a v neposlednom rade úsporu papiera.
Pre obce to znamená, že stačí poslať iba podpísané tlačivo žiadosti na jedinom liste papiera.
Pre ostatných žiadateľov stačí, ak pošlú podpísané tlačivo žiadosti a podpísané čestné vyhlásenie, čo sú iba dva listy papiera.

 • kultúrna, športová a spoločenská akcia
 • nehnuteľnosť (obecný úrad, kostol, cintorín, iná nehnuteľnosť)
 • komunikácie (chodníky, cesty)
 • miestny rozhlas, osvetlenie
 • miestne rozvody, voda, plyn, kanalizácia
 • inventár (hnuteľné veci)

Dotácia z príjmov z odvodu

MFSROd roku 2017 je pripravená možnosť pridávať prílohy k žiadosti v elektronickej forme. Predpokladá sa tým úspora poštových nákladov na strane žiadateľa, zjednodušenie prijímania žiadostí na strane ministerstva a v neposlednom rade úsporu papiera.
Pre obce to znamená, že stačí poslať iba podpísané tlačivo žiadosti na jedinom liste papiera.
Pre ostatných žiadateľov stačí, ak pošlú podpísané tlačivo žiadosti a podpísané čestné vyhlásenie, čo sú iba dva listy papiera.

Stručné zdôvodnenie žiadosti sa píše do nového poľa formulára s názvom „Zdôvodnenie žiadosti“. Odporúčame, aby si žiadateľ, pre potreby archivácie, text zdôvodnenia žiadosti odložil na samostatné miesto. Tento text sa nevytlačí spolu s formulárom žiadosti. 

5. ročník Grantového programu Dôvera

O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

 • podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu,
 • podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
 • podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.