SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

Absolventská prax u nás v RRA

Absolventská prax u nás v RRA

Rozbehnite svoje vedomosti u nás... Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

 

Envirogranty na ochranu prírody

Vyhlasovateľ: Nadácia VÚB

Dátum vyhlásenia: 2.10.2023

Uzávierka prijímania projektov: 3.11.2023

Aj štvrtý ročník iniciatívy Nadácie VÚB ocení občianske združenia a ochranárske organizácie, ktoré majú dlhodobú víziu a plán chrániť prírodu, zvrátiť hrozbu klimatickej krízy a šíriť princípy udržateľného života.

Nadácia VÚB rozdelí spolu 50 000 € a podporí 7 – 8 projektov (predpokladaná výška jedného grantu je do 7 000 €).

Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

Riadiaci orgán PSK – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie

PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST

4.10.2023

Otvorená

SK – Program Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+

30 814 298,00 €

Pozvánka na webinár na tému: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV S DÔRAZOM NA OCHRANU OVZDUŠIA (L)

Poskytovateľ: Environmentálny fond

Názov: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024, Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov s dôrazom na ochranu ovzdušia

Termín na podanie žiadosti: do 11. 12. 2023

Oprávnené obdobie:  01. 01. 2024 – 30. 11. 2024

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

 

Sprostredkovateľský orgán PSK – Ministerstvo životného prostredia SR

Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov

PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR

Otvorená

29.9.2023

Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Názov výzvy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry

Vyhlásenie výzvy: 31. 08. 2023

Uzavretie výzvy: 08. 01. 2024

Výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 30 000 000  Eur bez DPH

Nestanovuje sa podmienka povinného spolufinancovania.

Výzva na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Poskytovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-82

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Dátum vyhlásenia: 11. 08. 2023

Dátum uzavretia: 11. 09. 2023

Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility

Vyhlasovateľ výzvy:
Riadiaci orgán PSK – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility

PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR

 
7.7.2023


1. Rok: do 9.10.2023
2. Rok: do 9.1.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl


Riadiaci orgán PSK – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl

Dotácia pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení.

Od 15. augusta možno požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení. Vzor žiadosti zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke.

 

!!!Žiadosť je potrebné podať na príslušný úrad práce do 15. septembra 2023!!!