Enviromentálny Fond

Enviromentálny Fond

Možnosť získať dotáciu Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2017 Viac »

MFSR

MFSR

Podpora individuálnych potrieb obce.. Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

OP KŽP -Recyklácia a opätovné použitie odpadov

OP KŽP -Recyklácia a opätovné použitie odpadov

Dotácia na opätovné použitie, recykláciu (nie) nebezpečných odpadov.. Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam

Dotácie sú poskytnuté na nasledovné typy produktov: slnečné kolektory, fotovoltické panely, tepelné čerpadlá + veterné turbíny a kotly na biomasu Viac »

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy OP KŽP Viac »

 

Príspevok na zateplenie rodinného domu pre FO

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z.  o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rozpočtový rok 2017.

Príspevok možno poskytnúť, ak

Podpora sociálno-kultúrnych potrieb pre rómsku komunitu

Ministerstvo vnútra Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom /vrátane nimi zriadených organizáciám/, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému.

Zelené vzdelávanie

Cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.

Ciele grantového programu:
– Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
– Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
– Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
– Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Raiffeisen Banka sa rozhodla podporiť organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia, prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite, materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
materské, základné a stredné školy,
mimovládne neziskové organizácie,
mesto alebo obec,
verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Raiffeisen BANKA sa rozhodla podporiť deti a mládež v trénovaní a zlepšovaní svojich zručností a taktiky na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú, aby mohli vzájomne súťažiť.
Účelom je organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané športové výkony detí a mládeže. Podporí súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite, materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?

  • materské, základné a stredné školy,
  • mimovládne neziskové organizácie,
  • mesto alebo obec,
  • verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

„Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia“

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 26.06.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.

Aktivizácia a podpora mladých NEET

Zo zdrojov EÚ je vyčlenených 30 000 000 € pre menej rozvinuté regióny na iniciatívu a podporu zamestnanosti u mladých ľudí.
Výzva vyhlásená od: 16.06.2017 do: 31.10.2017
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2017
Termín uzavretia 2. kola 31. 10. 2017

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 2. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy.

Bližšie informácie nájdete na stránke

Vzdelávanie zástupcov organizácií pre zdravotne postihnutých


Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím. Špecifickým cieľom výzvy je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie.Indikatívna výška finančných prostriedkov (zdroje EÚ) – 500 000€ ( z toho 400 00€ pre menej rozvinuté obce a 100 000€ pre viac rozvinuté obce)

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OP Rybné

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) predkladá výzvu ohľadom žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020

Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry pre nasledovné aktivity:
1. Produktívne investície do akvakultúry – výstavba novej akvakultúrnej prevádzky.
2. Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok.
3. Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.
4. Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty.
5. Obnova existujúcich produkčných zariadení.
6. Doplnkové činnosti.

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j) pre nasledovné aktivity:
1. Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov.
2. Recirkulačné systémy

bližšie informácie nájdete na stránke:

Výzva č. 22/PRV/2017 na opatrenie 7, podopatrenie 7.4 pre obce do 1000 obyvateľov


Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu 31.5.2017 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV.
Oprávnené aktivity :
Aktivita č. 1 – investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia detských ihrísk, amfiteátrov a pod. Financovanie : 12 500 000 € (min. 10 000 € a max.: 150 000 €)