SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

Absolventská prax u nás v RRA

Absolventská prax u nás v RRA

Rozbehnite svoje vedomosti u nás... Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

 

Športuj aj Ty!

Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska.

Dostupné bývanie s prvkami housing first

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Dostupné bývanie s prvkami housing first, kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dňa 22.2.2021 s termínmi uzávierky 1. kola dňa 22.03.2021 a 2. kola dňa 23.04.2021.

Covid dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Ministerstvo kultúry poskytne COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre.

Ministerstvo kultúry SR poskytne neziskovým organizáciam pôsobiacim v sektore kultúry dotáciu v súvislosti s pandémiou COVID – 19. 

PRIORITY mládežníckej politiky 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021: PRIORITY mládežníckej politiky.

Cieľ výzvy

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky prostredníctvom projektovej činnosti.

Pomoc pre základné umelecké školy

Od 1. marca 2021 zamestnávatelia, ktorými sú základné umelecké školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, môžu žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov za obdobie, keď boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

Hľadáme Dedinu roka 2021!

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila podmienky  súťaže Dedina roka 2021. Oficiálne tým spustila jej 11. ročník, nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia SR Ján Budaj. Šéf envirorezortu zároveň vyzval zástupcov samospráv obcí a ich obyvateľov, aby sa do súťaže zapojili a predstavili úspechy svojej dediny, jej výnimočnosť, tvorivosť jej obyvateľov. Zapojením sa do súťaže môžu pre svoju obec získať titul Dedina roka 2021 a zároveň možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Prihláste sa do programu Rozvoja životných zručností

V spolupráci s Ministerstvom školstva realizuje Nadácia pre deti Slovenska vzdelávací program Rozvoj životných zručností, ktorý je zameraný na inkluzívny prístup vo vzdelávaní.  Uvedený prístup sa docieli prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Poskytovanie dotácií

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že na základe zákona č. 417/2020 Z. z, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2021 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že podávanie žiadostí o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny a dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti na rok 2021 je možné do 28. februára 2021 

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 – Dostupné bývanie s prvkami Housing first

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 22.02.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 Dostupné bývanie s prvkami Housing first. 

Nadačný fond Slovenských elektrární podporí projekty pre deti pri návrate do škôl

Vzdelávanie našich detí je dôležité pre ich budúcnosť, ale aj pre budúcnosť a úspech našej krajiny. V uplynulom roku bol z dôvodu zlej epidemickej situácie vzdelávací proces na Slovensku mimoriadne náročný. S jeho dôsledkami sa budú žiaci a ich pedagógovia vyrovnávať dlhší čas.