SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

Absolventská prax u nás v RRA

Absolventská prax u nás v RRA

Rozbehnite svoje vedomosti u nás... Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

 

Grantový program “Rozprúdime regióny”

Nadácia ZSE spustila v poradí 3. ročník svojho grantového programu Rozprúdime regióny, v rámci ktorého podporí projekty, ktorých ambíciou je zviditeľňovať a podporovať kultúrny, športový a komunitný život v obciach na celom západnom Slovensku. Obce a mestá, mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, športové kluby, školy a školské zariadenia môžu prihlasovať svoje projekty najneskôr do 3. júla 2018 prostredníctvom registračného formuláru.

Podporené budú projekty:

  • verejnoprospešného charakteru s prínosom pre širokú verejnosť
  • prispievajúce k zviditeľneniu konkrétneho regiónu

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika – Rozvoj miestnych iniciatív

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
Prioritná os 3: ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Dátum vyhlásenia: 01.06.2018
Dátum uzavretia: 27.09.2018

42. Výzva – Informačné programy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 12.06.2018 výzvu zameranú na Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Informačné programy sa venujú najmä rizikám:

 • povodní,
 • zosuvov pôdy,
 • prívalových dažďov,
 • horúčav.

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 07.06.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na „Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť“.

Oprávnení žiadatelia:

 • základné školy s právnou subjektivitou,
 • zriaďovatelia základných škôl.

Prevencia kriminality a boj proti kriminalite

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu číslo VII. KMV 2018 v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite. 

Výzva v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil dňa 16.05.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Dotáciu možno poskytnúť subjektom územnej spolupráce. Termín na podanie žiadosti je do 20. júna 2018!!!

Oprávnené aktivity:

1.Podpora prípravy akčných plánov rozvoja pre okres:

 • v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie
 • pre ktorý ku dňu 22.1.2018 nebol spracovaný akčný plán podľa zákona č. 336/2015 Z. z.
 • pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017.

EKOškola na dosah!

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia prostredníctvom modernizácie verejných priestorov obcí a miest – tento rok konkrétne budov materských a základných škôl formou riešení zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti a alternatívne formy dopravy.

Oprávnené subjekty:

 • MŠ a ZŠ v okruhu najviac 30 km od AE Mochovce,
 • MŠ a ZŠ v okruhu  najviac 30 km od AE Jaslovské Bohunice,
 • MŠ a ZŠ v okruhu najviac 30 km od TE Nováky,
 • MŠ a ZŠ v okruhu najviac 30 km od TE Vojany a od vodných elektrární patriacich Slovenským elektrárňam.

Spojme sa pre dobrú vec 2018

Máte záujem zlepšiť miesto, v ktorom žijete? Vnímate problémy vo svojom okolí a máte nápad, ako ich vyriešiť? Máte predstavu, ako do diania v komunite zapojíte mladých ľudí, staršiu generáciu, aj sociálne či zdravotne znevýhodnených obyvateľov? Veríte, že Váš projekt pomôže skrášliť prostredie, utužiť vzťahy v komunite a prispeje k pozitívnej zmene?

SPPravmeTo – motivácia mladých

Motivovať deti a mládež (6 -19 rokov), k riešeniu svojej situácie, k aktívnemu postoju k prostrediu v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia.