SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

Absolventská prax u nás v RRA

Absolventská prax u nás v RRA

Rozbehnite svoje vedomosti u nás... Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

 

Kultúra znevýhodnených skupín

Výzva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 ods. 2 zákona
č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky (ďalej len „zákon“).

zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)

Charakteristika NOPS

NOPS sú výstupy tvorivej odbornej činnosti, ktoré v štruktúrovanej podobe opisujú najlepšie skúsenosti z riadiacich (manažérskych) procesov, výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností v školách a školských zariadeniach. NOPS sú nástrojom a zároveň aj indikátorom profesijného rastu pedagogických a odborných zamestnancov.

Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“) vyhlasuje „výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „výzva“) “

Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19

Efektívne nástroje pre účinné zvládanie pandémie COVID-19. Termín pre podávanie žiadostí o finančnú podporu z grantu je 31. marca 2021. V roku 2021 vyčlenila Nadácia ESET na grantovú výzvu 30 000 EUR.

Amatérske športové kluby a organizácie

Avizovaná Výzva na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby bola 5. 3. 2021 zverejnená.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec 2020 – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú amatérske športové kluby.  

Športuj aj Ty!

Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska.

Dostupné bývanie s prvkami housing first

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Dostupné bývanie s prvkami housing first, kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dňa 22.2.2021 s termínmi uzávierky 1. kola dňa 22.03.2021 a 2. kola dňa 23.04.2021.

Covid dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

Ministerstvo kultúry poskytne COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre.

Ministerstvo kultúry SR poskytne neziskovým organizáciam pôsobiacim v sektore kultúry dotáciu v súvislosti s pandémiou COVID – 19. 

PRIORITY mládežníckej politiky 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 – 2021: PRIORITY mládežníckej politiky.

Cieľ výzvy

Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky prostredníctvom projektovej činnosti.

Pomoc pre základné umelecké školy

Od 1. marca 2021 zamestnávatelia, ktorými sú základné umelecké školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, môžu žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov za obdobie, keď boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.