SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

SAMOSPRAVA EU - pilotný projekt

Pilotný projekt voľné zdroje samospráv Viac »

TVORBA PROJEKTOV

TVORBA PROJEKTOV

Aktualizujeme alebo vypracujeme PHSR podľa novej metodiky 2.0 Viac »

Sme tu pre Vás

Sme tu pre Vás

Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme... Viac »

Spolupráca CZ - SK

Spolupráca CZ - SK

Česká strana hľadá partnerov v Slovenskej republike Viac »

 

Vzdelaním k integrácii

Grantový program, ktorý podporuje vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 26 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb, ako i občianskych združení venujúcich sa znevýhodneným deťom a mládeži do 26 rokov.

Náučné chodníky

Aj Vás zaujíma životné prostredie, radi trávite čas vo voľnej prírode a spoznávate krásy krajiny?Ak áno môžete sa zapojiť do výzvy, ktorá podporuje budovanie náučných chodníkov a krajšie životné prostredie.

40. VÝZVA – Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasilo 40. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 17 000 000 €.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1. Subjekty verejnej správy:
a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) ostatné subjekty verejnej správy,
d) obce a vyššie územné celky,
e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.
2. Združenia fyzických alebo právnických osôb.
3. Združenia fyzických osôb.
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

ELEKTROMOBILITA

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť J1: Podpora elektromobility. Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).

Oprávnení žiadatelia: obce, VÚC
Maximálna výška podpory: 30 000,00 €
Výška spolufinancovania: 5 %
Dátum ukončenia: 02.05.2018

39. VÝZVA – Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

Oprávnený typ aktivity:
A.Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. V rámci uvedeného typu aktivity bude podpora zameraná na podaktivitu – A1 Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie.

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. Cieľom výzvy je zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou:

  • dostavby telocvične,
  • rekonštrukcie telocvične alebo
  • výstavby novej telocvične.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018 s termínom doručenia žiadostí do 29.03.2018 o činnosti:
•L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov z najmenej rozvinutých okresov),
•L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre žiadateľov mimo najmenej rozvinutých okresov).

Fond na podporu umenia 8/2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 16.01.2018
Dátum uzavretia: 16.04.2018
Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Investičná priorita: 2. Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím (1b)
Konkrétny cieľ: 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti
Dátum vyhlásenia: 15. január 2018