Vy rozhodujete, my pomáhame

Vyhlasovateľ: TESCO v spolupráci s nadáciou Pontis

Dátum vyhlásenia: 9.10.2023

Uzávierka prijímania žiadostí: 5.11.2023

Tesco vyhlasuje 14.edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.

Tesco rozdelí sumu  169 400 eur medzi 231 projektov v 77 regiónoch Slovenska. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco. Grantová komisia vyberie 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco v období od 15.januára 2024 do 11. februára 2024. Poradie víťazov vyhlásime ku koncu februára 2024.

Projekty zapojené do hlasovania získajú granty podľa umiestnenia v hlasovaní zákazníkov v danom regióne v nasledovnej výške:
1. miesto: 1 300 eur,
2. miesto: 600 eur,
3. miesto: 300 eur.

Podporované oblasti grantového programu:

 1. Podpora komunít a komunitných aktivít – rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života
  • obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, centier voľného času, komunitných centier, atď.
  • obnova turistických chodníkov
  • sadenie zelene
  • rozvoj a budovanie cyklotrás
  • stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
  • vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, znevýhodnení ľudia, ľudia v núdzi)
  • aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).
 2. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
  • príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
  • príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia
  • získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
  • aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills).
 3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých
  • organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať
  • zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.
  • rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).

Oprávnení žiadatelia:

 1. Mimovládne organizácie:
  • nadácie
  • občianske združenia
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • neinvestičné fondy
  • účelové zariadenia cirkví
  • Červený kríž
 2. Miestna samospráva:
  • mestá, obce
 3. Štátne školy
 4. Iné rozpočtové a príspevkové organizácie

Oprávnené náklady:

 • hygienické prostriedky, dezinfekcia, masky, rúška, respirátory, rukavice,
 • nákup materiálu, pomôcok – potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,
 • cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,
 • organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby,
 • odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori),
 • mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

 

Viac informácií o podmienkach získania grantu nájdete TU.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)