PO 2014-2020

Operačné programy 2014 -2020

Slovenská republika bude v programovom období 2014 – 2020 čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len „EŠIF“) prostredníctvom operačných programov v rámci Cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a v rámci Cieľa Európska územná spolupráca.
Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

P.č. Operačné programy Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky v EUR
1. Výskum a inovácie MŠVVŠ SR  2 266 776 537
2. Integrovaná infraštruktúra MDVRR SR  3 966 645 373
3. Ľudské zdroje MPSVR SR  2 204 983 517
4. Kvalita životného prostredia MŽP SR  3 137 900 111
5. Integrovaný regionálny OP MPRV SR  1 754 490 415
6. Efektívna verejná správa MV SR     278 449 284
7. Technická pomoc ÚV SR     159 071 912
8. Program rozvoja vidieka MPRV SR  1 545 272 844
9. Rybné hospodárstvo MPRV SR       15 785 000
SPOLU 15 329 374 992

Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca

P.č. Operačný program Orgán zodpovedný za prípravu a implemetáciu
Programy cezhraničnej spolupráce
1. SK – CZ 2014 – 2020 MPRV SR
2. SK – AT 2014 – 2020 MPRV SR
3. PL – SK 2014 – 2020 MPRV SR
4. SK – HU 2014 – 2020 MPRV SR
5. ENI HU – SK – RO – UA 2014 – 2020 MPRV SR
Programy nadnárodnej spolupráce
6. Stredná Európa ÚV SR
7. ETC Dunaj ÚV SR
Programy medziregionálnej spolupáce
8. INTERREG MH SR
9. ESPON MDVRR SR
10. INTERACT BSK/MH SR
11. URBACT MDVRR SR
SPOLU 223 367 272 EUR
Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)

Pridaj komentár