Category Archives: Výzvy 2016

EF J. Oblasť: ELEKTROMOBILITA

Činnosť J1
Podpora elektromobility:
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov). Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neevidovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky).

Žihadielko LIDL 2017 – hlasuj za svoje mesto

žihadielko LIDLLidl sa rozhodol zopakovať úspešný projekt Žihadielko. V lete pribudne na Slovensku ďalších desať ihrísk včielky Maje a jej kamarátov. O tom kde, rozhodnú v hlasovaní opäť ľudia. Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže celé Slovensko zapojiť opäť od 16. januára až do 28. februára 2017. Desať miest s najvyšším počtom hlasov získa nové Lidl ihrisko Žihadielko a možno jedno z nich bude práve vo vašom meste. Viac informácií nastránke  LIDL

V základnej škole úspešnejší

Oprávnený žiadateľ:
základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zriadovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu

Zvýšenie a zlepšenie nemotorovej dopravy – eco green

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

Podpora základných škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016

Vzdelávanie pre 21. storočie – IT Akadémia

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Intenzita pomoci pre žiadateľa/partnera je stanovená nasledovne:
príspevková organizácia
zdroje EÚ (ESF) 85%
štátny rozpočet 15%

verejné vysoké školy
zdroje EÚ (ESF) 85%
štátny rozpočet 10%
spolufinancovanie 5%

viac informácií nájdete TU

Podpora samozamestnania mladých ľudí

Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 23.06.2017
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
– Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017
– Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017
– Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

Vzdelávanie pre 21. storočie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí„.

Investičná priorita:
2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

Špecifický cieľ:
2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Výška finančných prostriedkov (zdroje EÚ): 10 000 000 €

Termíny jednotlivých kôl výzvy:

  • Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017
  • Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017
  • Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

Oprávnení žiadatelia:

  • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty,
  • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
  • VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok,
  • občianske združenia,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • nadácie,
  • miestne akčné skupiny.

Viac informácii sa dozviete tu

Podpora sociálnych podnikov a svojpomocnej výstavby

MV Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) poskytne 13 500 000€ pre svojpomocnú výstavbu obydlí a podporu sociálnych podnikov. Je určená pre marginalizované rómske komunity.