Zvýšenie a zlepšenie nemotorovej dopravy – eco green

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

A.) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu,
B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti.

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:
A.1. cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami,
A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy aickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia
A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space28“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.);
A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.;

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít:
B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod. Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. V rámci aktivity A.2. je systém aickej požičovne bicyklov oprávnený za predpokladu,že dôjde k vytvoreniu nového alebo
k rozšíreniu existujúceho systému, pričom samotný nákup bicyklov nie je oprávnený.
Aktivita A.4. je oprávnená len za predpokladu, ţe predmetom projektu je vytvorenie nového prvku zvyšujúceho bezpečnosť chodcov a cyklistov. Oprávnenou aktivitou nie je budovanie osvetlenia na
priechodoch pre chodcov okrem prípadov ich priamej nadväznosti na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru. Oprávnenou aktivitou zároveň nie je budovanie resp. rekonštrukcia chodníkov pre peších.
Aktivitu B.1. nie je možné realizovať samostatne, len v kombinácii s minimálne jednou aktivitou A.1. až A.4.
Medzi podporné aktivity projektu v rámci tejto výzvy patrí zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu (výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu) a mzdové výdavky na riadenie projektu.
Projekty podpory cyklistickej infraštruktúry musia plne korešpondovať s príslušnými strategickými dokumentmi pre oblasť dopravy, spájať centrá osídlenia KURS s priemyselnými zónami a centrami hospodárskeho významu (uzly, ktoré generujú minimálne 300 pracovných miest) a v prípade projektov realizovaných na území sídel vytvárať prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre
s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.
Podporené projekty musia nadväzovať na existujúcu/plánovanú cyklistickú infraštruktúru resp. prepájať priemyselné zóny, občiansku infraštruktúru a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy.

Oprávnení žiadatelia:
– obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí20,samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
– ostatné subjekty verejnej správy 21
– subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja)poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
– súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) – poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
– mimovládne organizácie.
Podmienka, ţe projekt je v súlade so strategickým dokumentom pre oblasť dopravy
Projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP musí byť v súlade s regionálnym alebo mestským záväzným strategickým dokumentom pre oblasť dopravy, ktorý obsahuje ucelenú sieť cyklodopravných trás (napr. plán udrţateľnej dopravy, generel cyklistickej dopravy, generel nemotorovej dopravy, stratégia cyklodopravy samosprávneho kraja alebo mesta a pod.).
Viac informácií na stránke Ministerstva

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)