Category Archives: Projekty

Stredovek vo virtuálnej prehliadke

 

Celkové náklady: 16 540,00 EUR

Výška príspevku EFRR: 14 059,00 EUR

Výška príspevku ŠR SR: 1 654,00 EUR

Konečný užívateľ: Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Hlavný cezhraničný partner: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Doba realizácie: 01.08.2021 – 31.07.2022

Popis projektu: Permanentne meniace sa prostredie, ktorého hnacou silou sú čoraz náročnejšie požiadavky zákazníkov, demografické zmeny, rozvoj v technológiách a globalizácia si vyžaduje, aby subjekty cestovného ruchu prispôsobovali svoju ponuku.

Krok za krokom – Efektívny vstup na trh práce

 

Popis projektu: Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení a ich negatívnych dopadov množstvo ekonomických subjektov muselo obmedziť svoju činnosť a prevádzku čo spôsobilo rastúcu mieru nezamestnanosti v Bánovskom regióne a v jeho širšom okolí. Nezamestnanosť prehlbuje negatívne javy, ktoré sú s ňou spojené, ako napr. finančné ťažkosti, exekúcie, či život na okraji spoločnosti, chudoba detí, zvyšuje sa napätie v rodinách a pod. Na základe identifikovaného problému si Bánovská RRA v rámci realizácie projektu stanovila za cieľ priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne so zreteľom na prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku v Bánovskom regióne a v jeho širšom okolí.