Category Archives: Projekty

Národný projekt Zručnosti pre trh práce

 

Možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Aktivita č. 1: Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie
Aktivita č. 2: Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET

PROGRAM SLOVENSKO

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Projekt je zameraný na podporu zamestnateľnosti:

  • uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivity č. 1 Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie,
  • mladých uchádzačov o zamestnanie a mladých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú NEET v rámci aktivity č. 2 Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET.

Národný projekt Zručnosti pre trh práce

 

Možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie v rámci národného projektu

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE
Aktivita č. 3: Podpora vzdelávania záujemcov o zamestnanie

PROGRAM SLOVENSKO

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení žiadatelia:

Záujemca o zamestnanie (ďalej len ZoZ), ktorý je podľa § 7 zákona o službách zamestnanosti občanom, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie je uchádzač o zamestnanie.

Cieľovou skupinou v rámci tohto projektu, nie je ZoZ, ktorý je:
– študentom strednej školy alebo vysokej školy v dennej forme štúdia,
– poberateľom starobného dôchodku,
– poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku,
– samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti.

Krok za krokom – Efektívny vstup na trh práce

 

 

Výška NFP zo zdrojov EÚ a ŠR:  216 284,60 EUR

Prijímateľ:  Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Zameranie projektu:  Dopytovo- orientovaný projekt

Doba realizácie:  01.05.2022 – 30.11.2023

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Popis projektu

Z dôvodu hygienicko-epidemiologických opatrení a ich negatívnych dopadov množstvo ekonomických subjektov muselo obmedziť svoju činnosť a prevádzku. Zníženie dopytu po ich tovaroch a službách spôsobilo rastúcu mieru nezamestnanosti a nezáujmu neaktívnych ľudí vrátiť sa do práce a získať opätovne pracovné návyky v Bánovskom regióne a v jeho širšom okolí.

Stredovek vo virtuálnej prehliadke

 

Celkové náklady: 16 540,00 EUR

Výška príspevku EFRR: 14 059,00 EUR

Výška príspevku ŠR SR: 1 654,00 EUR

Konečný užívateľ: Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Hlavný cezhraničný partner: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Doba realizácie: 01.08.2021 – 31.07.2022

Popis projektu: Permanentne meniace sa prostredie, ktorého hnacou silou sú čoraz náročnejšie požiadavky zákazníkov, demografické zmeny, rozvoj v technológiách a globalizácia si vyžaduje, aby subjekty cestovného ruchu prispôsobovali svoju ponuku.

REGIONÁLNY ROZVOJ POMOCOU INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ

 

 

 

 

Poskytovateľ dotácie: Ministerstva financií Slovenskej republiky

Prijímateľ: Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Výška dotácie: 9500,00 EUR

Fotodokumentácia

Aplikácia spoločnosti „Ján Skovajsa-KLIMAT“ vo virtuálnej prehliadke