Národný projekt Zručnosti pre trh práce

 

Možnosť predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Aktivita č. 1: Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie
Aktivita č. 2: Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET

PROGRAM SLOVENSKO

Vyhlasovateľ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnené územie:  celé územie Slovenskej republiky

Projekt je zameraný na podporu zamestnateľnosti:

 • uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivity č. 1 Podpora rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie,
 • mladých uchádzačov o zamestnanie a mladých znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú NEET v rámci aktivity č. 2 Podpora nadobúdania a zmeny zručností mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET.

Oprávnení žiadatelia:

a) uchádzač o zamestnanie – podľa § 6 ods.1 zákona o službách zamestnanosti je to občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii UoZ úradu,

b) znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – podľa § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti je to:

 • občan mladší ako 26 rokov veku,
 • občan starší ako 50 rokov veku,
 • občan vedený v evidencii UoZ menej ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie,
 • občan, ktorý v období najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie a  nevykonával alebo neprevádzkoval samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • štátny príslušník tretej krajiny,
 • občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky podľa §19 zákona o výchove a vzdelávaní,
 • občan so zdravotným postihnutím,
 • občan, ktorý ukončil poberanie materského alebo poberanie rodičovského príspevku

c) mladý uchádzač o zamestnanie – na účely projektu ide o mladého UoZ vo veku do 30 rokov (30 rokov mínus 1 deň), ktorý je v situácii NEET

 • nie je zamestnaný = nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (netýka sa práce na dohodu, ktorá sa nepovažuje za zamestnanie v zmysle zákona o službách  zamestnanosti), ani nie je zaradený na niektorý z nástrojov AOTP, v rámci ktorých sú UoZ umiestnení na trhu práce, teda sa zamestnajú,
 • nepokračuje v procese vzdelávania = neštuduje (ani externe), ani nie je zaradený na žiadnom z nástrojov AOTP, v rámci ktorých sú UoZ stále vedení v evidencii UoZ (napr. poradenstvo, vzdelávanie, rekvalifikácia a pod.),
 • nezúčastňuje sa na odbornej príprave (tréningu) = nezúčastňuje sa odbornej prípravy, pričom za odbornú prípravu sa v tomto prípade považuje učňovské školstvo, absolventská prax a pod.,

d) znevýhodnený mladý uchádzač o zamestnanie

Výška rozpočtu alokovaná na:

 • aktivitu č. 1 je 14 079 226,00 eur, ktorá je určená na podporu 14 000 UoZ a znevýhodnených UoZ,
 • aktivitu č. 2 je 14 170 737,50 eur, ktorá je určená na podporu 12 500 mladých UoZ a znevýhodnených mladých UoZ.

Prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ: 04/2024 – 11/2025
Realizácia rekvalifikácií UoZ: 05/2024 – 01/2026
Úhrada príspevkov na podporu rekvalifikácie UoZ: 06/2024 – 03/2026

Predkladanie žiadosti

 • V prípade záujmu o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ je potrebné, aby UoZ predložil úradu, na ktorom je vedený v evidencii UoZ, Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ  – formulár žiadosti poskytne UoZ úrad alebo ho UoZ získa na webovej stránke ústredia www.upsvr.gov.sk, resp. na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, kde sa nachádza elektronický formulár „Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ“.
 • UoZ, ktorý je evidovaný na úrade a ktorý má záujem o finančnú podporu jeho rekvalifikácie, si z verejne dostupných zdrojov sám vyhľadá a vyberie rekvalifikáciu, o ktorú prejaví záujem a poskytovateľa rekvalifikácie, s ktorým sa dohodne na zabezpečení tejto rekvalifikácie.
 • Vybraný poskytovateľ vzdelávania vyplní povinnú prílohu POTVRDENIE POSKYTOVATEĽA REKVALIFIKÁCIE O ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKÁCIE
 • UoZ je povinný predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku úradu najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom rekvalifikácie, pričom rozhodujúci je dátum doručenia úradu (t. j. zaevidovania v podateľni úradu, resp. elektronického doručenia), osobne, poštou alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky (nie mailom).

Následne riaditeľ úradu rozhodne o schválení alebo neschválení príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ.

 • V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku úrad vyzve UoZ na podpis dohody o poskytnutí príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ (ďalej aj „dohoda“).
 • Po uzatvorení dohody môže UoZ nastúpiť na rekvalifikáciu.

Bez uzatvorenia dohody ešte pred začiatkom rekvalifikácie nie je možné príspevok UoZ poskytnúť.

 • Po skončení rekvalifikácie UoZ predloží úradu Žiadosť o úhradu príspevku na podporu rekvalifikácie (príloha uzatvorenej dohody) vrátane povinných príloh (ďalej aj „žiadosť o úhradu“), najneskôr do 10 kalendárnych dní od predpokladaného ukončenia rekvalifikácie

Povinné prílohy Žiadosti o úhradu príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ:

 1. Faktúra na cenu rekvalifikácie
 2. Formulár Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie – originál, ktorý vystaví poskytovateľ rekvalifikácie po ukončení rekvalifikácie.
 3. Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie, ktorým preukáže skutočne absolvovaný počet hodín rekvalifikácie a termín absolvovanej časti rekvalifikácie spolu s výpočtom fakturovanej sumy – originál, ktorý vystaví poskytovateľ rekvalifikácie
 4. Doklad o absolvovaní (napr. certifikát, osvedčenie, resp. preukaz o odbornej spôsobilosti a pod.), ktorý sa nepredkladá s pri predčasnom ukončení kurzu – kópia Doklady preukazujúce prípadnú neúčasť na rekvalifikácii – originál.
 5. Splnomocnenie na úhradu ceny rekvalifikácie (kurzovného) – originál.

Po kontrole formálnej správnosti predložených príloh úrad poskytne príspevok na podporu rekvalifikácie UoZ.

 

Viac informácií nájdete TU

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)