O nás

Jún 2015 Bánovská regionálna rozvojová agentúra vznikla z dôvodu zvýšenia ekonomického rozvoja regiónu Západného Slovenska. Zameraná je prevažne na región okresu Bánovce nad Bebravou, kde má aj svoje sídlo.

Jej činnosť je zameraná na:

– odstraňovavanie alebo zmierňovanie nežiadúcich rozdielov na úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
– zvyšovanie ekonomickej výkonnosti konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,
– komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,
– rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,
– rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta,
– rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce,
– zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb,
– rozvoj cestovného ruchu,
– aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraničných grantov, rozvíjanim cezhraničnej,nadregionálnej a medziregionálnej spolupráce,
– zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel,
– rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku,
– ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych zdrojov energie,
– rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,
– rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky,
– poskytovanie odborných konzultačných a informačných služieb, a to najmä poradenstva týkajúcich sa možností čerpania finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov a iniciatív EÚ, ako aj z ďalších národných a nadnárodných zdrojov

– mediálnu,edičnú, propagačnú a osvetovú činnosť vo vzťahu k regionálnemu rozvoju,
– organizovanie odbornej školiacej činnosti, výcvikových kurzov, tréningov a kurzov v rámci regionálnej politiky a komplexného regionálneho rozvoja daného územia,

 

kontakt: info@brra.sk

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)

Pridaj komentár