Category Archives: Výzvy 2018

!!!OPĽZ finančne podporí zlepšenie podmienok bývania pre rómske domácnosti v obciach!!!

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.  

Gymnázia zaostrite pozornosť! Je tu výzva pre Vás!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. Viac informácii sa dozviete tu

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika


Zámerom výzvy je príprava a vykonávanie spoločných odborných vzdelávacích a školiacich programov, ktorých výstupom sa zvýši relevantnosť obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce na úrovni česko – slovenského pohraničia – NUTS III.

Výzva „V základnej škole úspešnejší“ opäť vyhlásená!!!

Zvýšenie inkluzívnosti!  Rovnaký prístup ku každému! Zvýšenie finančného ohodnotenia!

Cieľom výzvy je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov prostredníctvom vytvorenia nového pracovného miesta na pozície Pedagogický asistent, Inkluzívny tím (školský psychológ, špeciálny/sociálny pedagóg), Asistent učiteľa. 

Rozvojom environmentálnej infraštruktúry → k lepšej kvalite života!

Ministerstvo životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia podporí projekty, ktoré prispejú k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Zapojte sa do VÝZVY na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a prispejte tak k zníženiu znečisťovania ovzdušia a zlepšeniu jeho kality. 

Získajte ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám s IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 07. 11. 2018 VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. 

Záujemcovia o zvýšenie kapacít infraštruktúry pre materské školy zbystrite pozornosť!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

vyhlásilo dňa 05. 11. 2018

otvorenú VÝZVU na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
so špecifickým cieľom zvýšiť hrubú zaškolenosť detí materských škôl. 

Program obnovy dediny 2019

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny.
MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:
5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta
8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí

Uzávierka žiadostí: 31. október 2018 rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru životného prostredia

Fond na podporu umenia Výzva č. 1 a 2/2019

Fond na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásil výzvy č.1 a č.2 pre podporu umenia a kultúry.

Výzva pre žiadateľov o podporu pre vinársky rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dňa 11.09.2018 výzvu pre žiadateľov o  podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019. Predmetom žiadosti je:

1.nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo zrenie vína,

2.investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR slúžiacim na rýchle dekódovanie informácií o pôvode vína (QR kód),

3.investície do označovania nových korkových alebo sklenených uzáverov vína s chráneným označením pôvodu výrazom „Districtus Slovakia Controllatus“ alebo skratkou „D. S. C.“.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt robenie vína

Žiadosti je možné podávať v termíne do 15.10.2018

Viac informácii sa dozviete tu