Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika


Zámerom výzvy je príprava a vykonávanie spoločných odborných vzdelávacích a školiacich programov, ktorých výstupom sa zvýši relevantnosť obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce na úrovni česko – slovenského pohraničia – NUTS III.

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky
 • územná samospráva a jej organizačné zložky
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
 • komory a záujmové združenia právnických osôb
 • verejné základné, stredné a vysoké školy
 • súkromné základné a stredné školy, ktorých súhrn príspevkov z verejných zdrojov presahuje 50% celkových príjmov školy
  verejné vzdelávacie inštitúcie
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)

Zoznam oprávnených cieľových skupín:

 • žiaci a študenti
 • pedagogický personál a školitelia
 • zamestnanci a zamestnávatelia

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity D) Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania

Typ aktivity E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory).

Typ aktivity G) Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.

Minimálna výška príspevku: 50 000 €
Maximálna výška príspevku: 200 000 €
Dátum vyhlásenia: 26.10.2018
Dátum uzavretia: 31.01.2019

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)