Program obnovy dediny 2019

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny.
MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:
5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta
8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí

Uzávierka žiadostí: 31. október 2018 rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru životného prostredia

ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ PODPORY FORMOU DOTÁCIE:

Činnosť POD1

Kvalita životného prostredia na vidieku

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: (vytváranie a úprava lokalít zberu komunálneho a triedeného odpadu, skvalitnenie systému zberu triedeného odpadu, nákup zberných nádob a ich umiestnenie na verejných priestranstvách obce max. 20 % z rozpočtu žiadanej dotácie), podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (vytváranie obecných a domácich kompostovísk, nákup kompostérov a podpornej techniky ako napr. krovinorez, kosačka, drvič atď. – max. 40 % z rozpočtu žiadanej dotácie),
aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni: budovanie a rekonštrukcia odberných objektov z povrchových zdrojov a záchytných objektov z podzemných zdrojov (studne, pramene, vrty), zabezpečenie verejného prístupu k pitnej vode, údržba, obnova a ochrana vodných tokov (nutný súhlas správcu toku), sprietočnenie priečnych profilov, mostov a priepustov, obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov atď vrátane mokradí a rašelinísk, s dôrazom na ich ochranu, starostlivosť a obnovu.
Činnosť POD2

Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia (plošných, skupinových, líniových, solitérnych): výsadba, obnova a starostlivosť o nelesnú drevinovú vegetáciu (napr. staré a krajové odrody a pôvodne druhy, brehové porasty, vetrolamy, stromoradia, remízky, aleje a kroviny napr. pozdĺž spravovaných a poľných komunikácií, na hraniciach poľnohospodárskych honov, medziach a prirodzených terénnych hraniciach, izolačnej zelene, vegetačných pásov vysádzaných po vrstevniciach atď.,
aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území (plošných, skupinových, líniových, solitérnych): budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev a parkov, kvetinových alebo bylinkových záhonov, stromoradí, alejí, mobilnej zelene, komunitných záhrad vrátane budovania prvkov drobnej architektúry odrážajúcej charakter vidieckej krajiny v rozsahu max. 70 % z rozpočtu žiadanej dotácie,
ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, starostlivosť o historické krajinné štruktúry a ich rekonštrukcia (banské relikty, agrárne štruktúry, obnova terás, línií vegetácie, atď.), starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti napr. rašeliniská, stepné spoločenstvá, remízky, trvalé trávne porasty, náleziská nerastov a skamenelín, skalné útvary a telesá, travertínové kopy, božie muky, kaplnky a kríže, ktoré tvoria súčasť krajiny),
monitoring a likvidácia inváznych druhov rastlín vrátane likvidácie inváznych druhov pozdĺž vodných tokov po dohode so správcom toku,
aktivity zamerané na zmiernenie dopadov klimatických zmien, adaptačné opatrenia na lokálnej úrovni v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (realizačné aktivity: zakladanie vegetačných striech na verejných budovách, budovanie stabilných vodných prvkov, zber dažďovej vody z nepriepustných povrchov (strechy) a jej využitie napr. ako závlahovej vody pre verejnú zeleň, použitie tieniacich prvkov – slnolamov v kombinácií s ochladzujúcimi účinkami vegetácie, dažďové záhrady, odvedenie vody formou budovania rigolov s nepriepustným povrchom pri komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, verejných plochách atď., protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku nutne v spolupráci so správcom vodného toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie),
výmena a budovanie vodopriepustných verejných plôch v rozsahu max. 50 % z rozpočtu žiadanej dotácie a v kombinácii s výsadbou verejnej zelene, napr. formou zatrávňovacej dlažby, zámkovej dlažby s použitím priepustného / polopriepustného podkladu (lôžka) a s dodržaním škár 2-3 mm
Činnosť POD3

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav, posterov, publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou, odborných besied, informačných akcií (cieľové skupiny: široká verejnosť, predstavitelia samospráv, deti a mládež, verejnosť);
aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov;
aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska;
aktivity podporujúce udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu, tradícií charakteristických pre daný región, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí pre predstaviteľov samosprávy, deti, mládež a širokú verejnosť.
Žiadateľ môže podať práve jednu žiadosť práve na jednu činnosť podpory!

HARMONOGRAM:

Uzávierka žiadostí: 31. október 2018 rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru životného prostredia

 

 

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)