Získajte ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám s IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 07. 11. 2018 VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. 

KTO je oprávneným žiadateľom?
v sociálnych službách:
A. obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy);
B. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou samosprávny kraj;
D. právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom;
E. iná osoba bez cieľa dosahovania zisku – neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby – cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

AKÉ sú oprávnené aktivity?
A. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;
B. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Typ aktivity B) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Podmienkou je maximálna kapacita zariadení 20 miest v jednom objekte.

Proces výberu projektov je dvojkolový s termínom uzavretia žiadostí:
v 1. kole do 07.02.2019
v 2. kole do 07. 05. 2019

Bližšie informácie sa dozviete na webovej stránke MPSR tu.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)