Záujemcovia o zvýšenie kapacít infraštruktúry pre materské školy zbystrite pozornosť!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

vyhlásilo dňa 05. 11. 2018

otvorenú VÝZVU na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
so špecifickým cieľom zvýšiť hrubú zaškolenosť detí materských škôl. 

Oprávnení žiadatelia:
A. Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia ako zriaďovateľ materskej školy;
B. Obec;
C. Mimovládne / neziskové organizácie;
D. Subjekty zo súkromného sektora;

Oprávnené aktivity:
1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania;
4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Žiadateľ je povinný realizovať rozširovanie kapacít materskej školy typmi aktivít pod písmenom a. až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z typov aktivít pod písmenom d. a e. Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity. Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Svoju žiadať o poskytnutie NFP v rámci prvého kola môžete podať do dňa 08. 01. 2019.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia príspevku nájdete tu.

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)