Stredovek vo virtuálnej prehliadke

 

Celkové náklady: 16 540,00 EUR

Výška príspevku EFRR: 14 059,00 EUR

Výška príspevku ŠR SR: 1 654,00 EUR

Konečný užívateľ: Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Hlavný cezhraničný partner: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Doba realizácie: 01.08.2021 – 31.07.2022

Popis projektu: Permanentne meniace sa prostredie, ktorého hnacou silou sú čoraz náročnejšie požiadavky zákazníkov, demografické zmeny, rozvoj v technológiách a globalizácia si vyžaduje, aby subjekty cestovného ruchu prispôsobovali svoju ponuku.

Z toho dôvodu sa žiadateľ Bánovská RRA v participácii s RRA Východní Moravy rozhodli poskytnúť plnohodnotné inovatívne služby pomocou aplikácie s virtuálnymi prehliadkami historických pamiatok prihraničného regiónu z obdobia stredoveku. Projekt je koncipovaný ako turistický produkt s využitím moderných technológií, ktorý zábavnou formou pritiahne pozornosť návštevníkov, čo prispeje k tomu, že si návštevníci odnesú nielen väčší zážitok, ale lepšie si zapamätajú viac informácií.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom realizácie projektu je zavedenie inovatívnej služby podporujúcej využívanie potenciálu kultúrneho dedičstva v oblasti prihraničného regiónu.

Výsledky projektu: Výstupom projektu je ucelený produkt vo forme jednej aplikácie s obsahom 10 virtuálnych prehliadok, ktoré zhodnocujú spoločné kultúrne dedičstvo z obdobia stredoveku. Virtuálne prehliadky sa skladajú z hradov situovaných v Trenčianskom a Zlínskom kraji, ktoré sú: hrad Beckov, Tematín, Čachtický, Lednica, Uhrovský, Brumov, Lukov, Malenovice, Kurovice a Cimburk.

https://ec.europa.eu/info/index_sk 

https://european-union.europa.eu/index_sk 

 

STIAHNÚŤ APLIKÁCIU:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tdv.player.vrhrady&gl=SK

https://apps.apple.com/app/id1638761087

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)