Category Archives: Výzvy 2016

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Enviromentálny fond vyhlásil výzvu týkajúcu sa zvýšenia energetickej účinnosti verejných budov s názvom L3
Oprávnený žiadateľ:
a) Obec
b) Príspevková organizácia
c) Rozpočtová organizácia
d) Samosprávny kraj
e) Príspevková organizácia
f) Rozpočtová organizácia

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2017 -Enviromentálny fond

Enviromentálny fond vyhlásil výzvu na Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Oprávnený žiadateľ:
A) Obec B) Združenie obcí
Žiadosť musí byť predložená najneskôr v lehote do 15.03.2017
Maximálna výška podpory formou dotácie v rámci činnosti C4 je 50 000,- EUR na jednu žiadosť s nezákonne umiestneným odpadom. Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu/časti projektu,

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúska republika

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvy v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom.
Kódy výziev:
INTERREG V-A SK-AT/2016/01
INTERREG V-A SK-AT/2016/02
INTERREG V-A SK-AT/2016/03
INTERREG V-A SK-AT/2016/04
Viac na stránkach MPSR

Dotácia na podporu ľudských práv, slobôd a zamedzeniu diskriminácie

Ministerstvo Spravodlivosti SRMinisterstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 v zmysle § 2 zákona:
na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na  predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:
a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
e) podporu vzdelávania a školenia,
f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,
g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,
h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,
i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,
k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
l) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Výzva na podporu prístupu k pitnej vode (OPLZ-PO6-SC611-2016-3)

op-ludske-zdrojeMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 10. marca 2017
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 14. septembra 2017

Viac informácii sa dozviete tu

 

KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP

KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo“.
V tejto súvislosti zámerom tejto výzvy je vyzvať k predkladaniu návrhov na partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na rozvoj vzdelávania prácou, a tak prispieť k cieľu z Rigy, a to podporovať vzdelávanie prácou vo všetkých jeho formách s osobitným dôrazom na učňovstvo. 

Uzatváranie partnerstva – Ochrana detí pred násilím

op-ludske-zdrojeCieľom národného projektu je podpora efektívnejšieho fungovania systému ochrany deti pred násilím.
Viac informácií nájdete TU

Podpora kultúry a umenia 4/2017

fond na podporu umeniaFond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia umožňuje oprávneným žiadateľom získať finančné prostriedky na nasledujúce programy.
1.4.2 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
3.1.2 Vzdelávacie aktivity – divadlo
3.2.2 Vzdelávacie aktivity – tanec
3.3.2 Vzdelávacie aktivity – hudba
3.4.2 Vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.5.2 Vzdelávacie aktivity – literatúra
3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity
3.7.2 Vzdelávacie aktivity – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity
4.3.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity
5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.12.2016. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Viac o výzve tu

Podpora MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore

mksr_logo_sk_color_1477312719Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlasuje výzvu na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Výška finančných prostriedkov:

Bratislavský kraj 2 000 000€    Ostatné kraje 48 000 000€

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov – slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena:
  • b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď),
  • d) pod číslom 8 – Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 – Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR,
 • Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2, § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR,
 • Neziskové organizácie, občianske združenia.

Výzva na podporu mikro, malých a stredných podnikov

OPvyskum a InovacieMinisterstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov a na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov.

Oprávnené činnosti:

 • nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania,
 • marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh,
 • aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z.

Výška finančných prostriedkov:

 • pre nové a začínajúce podniky 30 000 000 €
 • pre existujúce podniky 40 000 000 €

Základným rozdielom medzi predmetnými výzvami je dĺžka podnikania s tým, že v rámci výzvy pre nové a začínajúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci menej ako 3 roky a v rámci výzvy pre existujúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci minimá

Pre kompletné informácie k výzvam sa dozviete tu