Podpora MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore

mksr_logo_sk_color_1477312719Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlasuje výzvu na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Výška finančných prostriedkov:

Bratislavský kraj 2 000 000€    Ostatné kraje 48 000 000€

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov – slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Týka sa písmena:
  • b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď),
  • d) pod číslom 8 – Autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a číslom 10 – Reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR,
 • Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2, § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR,
 • Neziskové organizácie, občianske združenia.

Hlavné aktivity:

 • Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
 • Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení – oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu
 • Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.),
 • Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra),
 •  Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest.

Viac info sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)