Podpora sociálnych podnikov a svojpomocnej výstavby

MV Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) poskytne 13 500 000€ pre svojpomocnú výstavbu obydlí a podporu sociálnych podnikov. Je určená pre marginalizované rómske komunity.

Vláda SR sa tak zaviazala ešte v decembri 2013 a to vo výške 3% zo všetkých operačných programov v programovom období 2014-2020. MV SR poskytne z prioritnej osi 6 OP ĽZ 11 535 516 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 2 035 679 € zo štátneho rozpočtu.

„Finančné nástroje sú vo viacerých krajinách Európskej únie zaužívanou, úspešnou alternatívou k nenávratným finančným príspevkom. Do procesu finančnej podpory umožňujú zapájať expertov zo súkromnej sféry. Výhodou je aj ich návratnosť v budúcnosti a možnosť ich opätovného použitia v súlade s cieľmi operačného programu,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Finančné nástroje v rámci prioritnej osi 6 OP ĽZ podporia mikropôžičkové programy zamerané na svojpomocnú výstavbu obydlí marginalizovaných rómskych komunít. „Podľa merateľných ukazovateľov sa alokované prostriedky použijú na vybudovanie minimálne 500 rómskych obydlí s dobrými podmienkami bývania. Tieto zmeny sa dotknú najmenej 3 334 osôb. Ďalšia finančná dotácia bude smerovať do oblasti sociálnych podnikov,“ povedala riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová.

OP ĽZ v gescii MV SR už poskytlo prvú časť finančných prostriedkov Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, ktorá ich prevedie do základného imania Slovenského investičného holdingu. Odtiaľ budú financie smerovať finančným sprostredkovateľom (napr. komerčným bankám a iným inštitúciám zo súkromného sektora), ktorí budú mať na starosti proces samotného financovania konkrétnych projektov formou rôznych finančných produktov (napr. úvery).

O finančný príspevok z finančného nástroja budú môcť požiadať obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ale aj mimovládne neziskové organizácie a ďalšie subjekty.

Slovenský investičný holding, ktorý bude poskytovanie finančnej podpory zastrešovať, vznikol v roku 2014 z iniciatívy Ministerstva financií SR. Viac informácií nájdete priamo na stránke Ministerstva

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)