Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí„.

Investičná priorita:
2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

Špecifický cieľ:
2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce

Výška finančných prostriedkov (zdroje EÚ): 10 000 000 €

Termíny jednotlivých kôl výzvy:

  • Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017
  • Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017
  • Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

Oprávnení žiadatelia:

  • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty,
  • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
  • VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok,
  • občianske združenia,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • nadácie,
  • miestne akčné skupiny.

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)