Vzdelávanie pre 21. storočie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.

Prioritná os:
1 Vzdelávanie
1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a
podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a
stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných
spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania
a prípravy

Investičná priorita:
1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a
ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň
vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín

Špecifický cieľ:
1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a
zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti
výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s
potrebami trhu práce

Výška finančných prostriedkov: 17 889 612 €
K výške nzdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou
financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Dátum uzávierky vyzvania: 13.02.2017

Viac informácii sa dozviete tu

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)