Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

 

Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Vyhlasovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dátum vyhlásenia: 22.12.2023

Typ výzvy: otvorená

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.

Miera financovania NFP zo EFRR a ŠR: 100 % (v prípade úspory primárnej energie viac ako 60 %)

Minimálna výška NFP na projekt žiadateľa: 200 000 EUR

Maximálna výška NFP na projekt žiadateľa: 5 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
 • ostatné subjekty verejnej správy:
  • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie,
  • verejnoprávne inštitúcie,
  • verejné výskumné inštitúcie;
 • subjekty mimo pravidiel štátnej pomoci, konkrétne:
  • nadácie
  • občianske združenia,
  • neziskové organizácie,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • cirkevné organizácie

Oprávnené kategórie budov:

 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • budovy nemocníc,
 • budovy hotelov a reštaurácií,
 • športové haly a iné budovy určené na šport,
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

Hlavné podmienky výzvy:

 • zlepšenie energetickej klasifikácii budovy najmenej o jednu energetickú triedu
 • budova musí dosiahnuť plánovanú úsporu primárnej energie minimálne 30 %
 • ukončiť realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

Oprávnené aktivity:

Typ akcie „Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov“:

 1. vypracovanie energetického auditu minimálne na predmet projektu;
 2. vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu;
 3. zateplenie obvodového plášťa;
 4. zateplenie strešného plášťa;
 5. výmena otvorových konštrukcií;
 6. inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému;
 7. inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov chladenia a vetrania;
 8. inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody;
 9. rekonštrukcia / modernizácia osvetlenia;
 10. inštalácia systémov merania a riadenia;
 11. iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie;
 12. zavádzanie energetického manažmentu;
 13. zavádzanie monitoringu prevádzkových údajov;
 14. realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia; Kvalita vnútorného prostredia zahŕňa zabezpečenie: výmeny (kvality) vnútorného vzduchu, tepelnej pohody, sluchovej spokojnosti (akustiky), svetelnej pohody, zdravia a základného komfortu využívania budovy, ak základný komfort prispieva ku kvalite vnútorného prostredia. V rámci základného komfortu využívania budovy sú oprávnené výlučne výdavky na podlahové krytiny, interiérové omietky a farby, interiérové dvere, základnú sanitu a súvisiace rozvody a odstránenie zdravotných rizík napr. plesní. Výdavky na nábytok, koberce a dekoračné prvky nie sú v tejto hlavnej aktivite oprávnené.
 15. realizácia debarierizačných opatrení;
 16. inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia elektrických nabíjacích staníc pre elektromobilitu;
 17. realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu“ ;
 18. realizácia zelených opatrení (napr. zelené strechy / steny, systémy využitia dažďovej vody);
 19. realizácia opatrení ochrany biodiverzity.

 

Typ akcie „Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov“ s nasledovnými hlavnými aktivitami:

 • inštalácia zariadení využívajúcich OZE;
 • uskladňovanie energie z OZE;
 • zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie

 

 

Viac informácií na:

eurofonndy.gov.sk

Tel. č. 0949 753 165

E-mail: info@brra.sk

Páči sa Vám? Zdieľajte s celým svetom... :)